Logo Byczyny

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 (POKL 2007 - 2013)

Unia Europejska w latach 2007 - 2013  umożliwia różnym podmiotom pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na ich działalność. Środki te zgromadzone zostały w postaci  programów operacyjnych, wśród których znajduje się Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL).               

Program Operacyjny Kapitał Ludzki stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Wyzwania te obejmują: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy.

Celem PO KL jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie budowy struktur administracyjnych państwa.

W ramach Programu wsparciem obejmowane są następujące obszary: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, z budową sprawnej i partnerskiej administracji publicznej wszystkich szczebli oraz z promocją zdrowia.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 9 Priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym.

 Priorytety realizowane centralnie to:

  Priorytet I:   Zatrudnienie i integracja społeczna;

  Priorytet II:  Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracującyc

Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty;

 Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka;

Priorytet V:  Dobre rządzenie.

 Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym to:

Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich;

Priorytet VII: Promocja integracji społecznej;

Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki;

Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Dodatkowo realizowany jest Priorytet X Pomoc techniczna, którego celem jest zapewnienie właściwego zarządzania PO KL, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.

W gminie Byczyna z PO KL na lata 2007 - 2013 relizowane są następujące projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.