Logo Byczyny

Okres 2007 - 2013

Gmina Byczyna realizuje w okresie programowania 2007 - 2013 projekty z następujących programów współfinansowanych w ramach środków Unii Europejskiej:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007 - 2013 (RPO WO 2007 - 2013)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 (PROW 2007 - 2013)

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 (POKL 2007 - 2013)

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczypospolita Polska 2007 – 2013 (POWT RCz – RP 2007 – 2013)