Logo Byczyny

Projekt *Rekonstrukcja terenów wypoczynkowo – rekreacyjnych we wsi Dobiercice*

SPOROL.jpeg                     UE.jpeg

Nr projektu: DRW-I-60511/81/05
Umowa o dofinansowanie projektu: zawarta w dniu 31 sierpnia 2005 r. w Opolu.
Nr umowy o dofinansowanie: R.U.DRW.0812-35-67/81/05
Koszt projektu: 237.304,71 zł.,
Dofinansowanie z Sektorowego Programu Operacyjnego – Restrukturyzacja
i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006:
153.404 zł.
Realizacja projektu: 2005 – 2006 r.

Opis projektu:

Projekt miał na celu pobudzenie lokalnej społeczności do podejmowania wspólnych działań na rzecz poprawy warunków życia w miejscowości i polepszenie wizerunku wsi. Projekt obejmował lokalne środowisko życia społeczności wiejskiej miejscowości Dobiercice.
Projekt zakładał dwuetapową inwestycję przewidzianą do realizacji w 2005 i 2006 roku. Projekt obejmował zakresem działania zmierzające do rekonstrukcji terenów wypoczynkowo – rekreacyjnych wsi poprzez prace porządkowe w zaniedbanym zabytkowym parku oraz odbudowę istniejącego kilkanaście lat wcześniej stawu.
Jesienią 2005 roku rozpoczęto pierwszy etap projektu „Uporządkowanie zabytkowego parku”. W ramach tego etapu wykonano prace porządkowe w zabytkowym parku w Dobiercicach. Na zakres rzeczowy etapu  składały się:  ścinanie drzew (również samosiewów) w ilości 185 szt., ręczne ścinanie i karczowanie zagajników, krzaków i podszycia (na terenie 2,67 ha), usunięcie posuszu z koron drzew oraz wywożenie drewna opałowego i gałęzi z terenu parku.
W ramach drugiego etapu realizowanego w 2006 roku odtworzono staw
w pobliżu zabytkowego parku. Staw ten istniał kilkanaście lat wcześniej. W ramach tych działań wykonano wykopy oraz przekopy prowadzące do odtworzenia stawu (w ilości 17500 m3), wykonano płotek żerdziowy (1350 m) i ubezpieczenie płytami ażurowymi skarp stawu. Działania na rzecz poprawy estetki przewidywały również plantowanie i darniowanie skarp i korony nasypów z wywozem darniny, obsianie skarp trawą (5890 m2) oraz wykonanie mnicha monolitycznego. Zadanie zrealizowano do końca listopada 2006 roku.
Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia atrakcyjności wypoczynkowo-rekreacyjnej wsi, poprawy się jej estetyki oraz jakości środowiska przyrodniczego w najbliższym otoczeniu Dobiercic. Realizacja projektu i wspólnych działań prowadzących do finalizacji inwestycji przyniosła także niewymierne efekty dla jej mieszkańców, głównie w zakresie utrwalania więzi i postaw społecznych, aktywizacji i samoorganizacji tej wiejskiej społeczności.

Zdjęcia:

przed realizacją:

DOBIERCICE 01-1 przed.jpeg DOBIERCICE 01-2 przed.jpeg DOBIERCICE 01-3 przed.jpeg

po realizacji:

DOBIERCICE 01-1 po.jpeg DOBIERCICE 01-2 po.jpeg DOBIERCICE 01-3 po.jpeg

DOBIERCICE 02 po.jpeg DOBIERCICE 04 po.jpeg

DOBIERCICE 03 po.jpeg DOBIERCICE 05 po.jpeg DOBIERCICE 06 po.jpeg