Logo Byczyny

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 (PROW 2007 - 2013)

PROW.jpeg
 

Lata 2007-2013 to okres nowej perspektywy finansowej w Unii Europejskiej, przejawiający się w zamiarach reformy polityki rolnej. Głównymi założeniami tej reformy polityki rolnej prowadzonej wobec obszarów wiejskich od roku 2007 jest wsparcie rozwoju obszarów wiejskich.
Finansowanie wszelkich działań odbywa się w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), utworzonego na mocy Rozporządzenia Rady (WE) 1290/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Sporządzony Program PROW 2007-2013 został zaakceptowany na posiedzeniu Komitetu Rozwoju Obszarów Wiejskich Unii Europejskiej w dniu 24 lipca 2007 r. a zaakceptowany został przez Komisję Europejską. w dniu 7 września 2007 r.
Łączna kwota środków przeznaczonych na okres programowania 2007-2013 to około 17,2 mld €, z czego około 13,2 mld. € pochodzi z budżetu Unii Europejskiej, a pozostała część (ok. 4 mld. €) stanowią krajowe środki publiczne. Instrumenty PROW 2007-2013 podzielone zostały na osie działań, poprzez realizację których mają zostać osiągnięte cele priorytetowe.

Cele priorytetowe PROW 2007 - 2013 to:

  • poprawa konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa przez wspieranie restrukturyzacji, rozwoju i innowacji,
  • poprawa środowiska naturalnego i terenów wiejskich przez wspieranie gospodarowania gruntami,
  • poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz popierania różnicowania działalności gospodarczej.

Osie Priorytetowe PROW 2007 - 2013 to:
OŚ I: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego,
OŚ II: Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich,
OŚ III: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej,
OŚ IV: Leader.

źródło: www.umwo.opole.pl

W Gminie Byczyna zostały zrealizowane bądź są realizowane następujące projekty w ramach PROW 2007 - 2013: