Logo Byczyny

Nowe perspektywy

 

"Nowe perspektywy"

- projekt Centrum Integracji Społecznej „CISPOL” w Polanowicach realizowany w ramach Poddziałania 7.2.1
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym". Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Głównym celem projektu jest:
        poprawa dostępu do:
        - zatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej narażonych na wykluczenie społeczne;

Bezpośrednim celem projektu jest:
        -doskonalenie umiejętności zawodowych
        -zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych
        -podniesienie umiejętności organizacyjnych
        -rozwój umiejętności społecznych

Za sprawą projektu beneficjenci otrzymują szansę zdobycia umiejętności praktycznych poprzez:
        -odbycie reintegracji zawodowej w warsztatach CISPOL
        -staże zawodowe
        -zatrudnienie subsydiowane u pracodawcy

Grupy docelowe projektu:
        -Pierwsza grupa odbiorców projektu to 45 osób: uczestnicy CIS w Polanowicach /obecni i byli/ oraz ich 30 rodzin
        -Druga grupa to 20 osób zameldowanych na terenie woj. opolskiego , których sytuacja bytowa i społeczna
          klasyfikuje jako osoby dotknięte bezpośrednio wykluczeniem społecznym:
                + o długotrwale bezrobotne
                + o nie zatrudnione korzystające ze świadczeń OPS
                + o nie aktywne zawodowo z uwagi na opieką nad dziećmi i osobami zależnymi
                + o niepełnosprawne
                + o zwolnione z zakładów karnych
                + o uzależnione od alkoholu
                + o z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
                + o po 50 roku życia

Działania projektu: /dla pierwszej grupy
           1. zawarcie kontraktów asystenta rodzinnego
           2. „szkoła dla rodziców” – warsztaty psychoedukacyjne
           3. zajęcia w świetlicy środowiskowej z elementami ocjoterapeutycznymi
           4. trening pracy w dostosowanych warsztatach zawodowych:

        - rękodzielnictwo artystyczne – szycie strojów średniowiecznych
        - segregacja odpadów
        - pielęgnacja terenów zielonych
        - brukarstwo
Oraz:
        - indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczno – doradcze
        - szkolenia zawodowe dla byłych uczestników CISPOL

Działania projektu: /dla drugiej grupy
           1. diagnoza potrzeb
           2. indywidualne plany działania /prowadzenie indywidualnego i grupowego wsparcia psychologiczno
               doradczego/
           3. organizowanie szkoleń w zakresie zdobycia umiejętności zawodowych
           4. przyuczenia do zawodu
           5. przekwalifikowania lub podwyższenia kwalifikacji zawodowych

Szkolenia dla tej grupy to:
                + obsługa urządzeń do selektywnej zbiórki odpadów /pet szkło/
                + krawiecki w zakresie szycia strojów średniowiecznych
                + kurs konserwatora i palacza CO
                + kurs brukarski
Oraz:
        -organizacja reintegracji zawodowej w warsztatach CISPOL
        -organizacja staży zawodowych lub zatrudnienia subsydiowanego u pracodawców
        -prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii
        -zajęcia terapeutyczne dla młodzieży z obszaru zagrożenia wykluczeniem
        -działanie zespołu interdyscyplinarnego.

 

Termin rekrutacji beneficjatów projektu od 01.01.2009 do 31.05.2009

 

 

                                                                                                                                                                                            


„Nowe perspektywy”- projekt Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach realizowany w ramach Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.