Logo Byczyny

Zapytanie ofertowe

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

        Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach składa zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia następujących kursów:

           1. Brukarza
           2. Obsługi urządzeń do selektywnej zbiórki odpadów
           3. Palacza C.O i konserwatora

 

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

        -adres i pełną nazwę oferenta
        -cenę kursu netto i brutto oraz koszty z tym związane
        -wymagana ilość godzin dotycząca przeprowadzenia kursu
        -czas przeprowadzenia kursu
        -formę i czas rozliczenia

 

        Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też dostarczona osobiście do siedziby zamawiającego. Celem usprawnienia procedury wyboru, ofertę prosimy przesłać również e-mailem na adres: cispol@byczyna.pl

 

 

Termin składania ofert upływa z dniem 14.04.2009r.

 

 

                                                                                                                                                                                            


Nowe perspektywy- projekt Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach realizowany w ramach Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.