Logo Byczyny

Fundacja Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)

dbu logo.jpeg qfc logo.jpeg

„Ożywić pola Byczyny”

Projekt obejmuje edukację ekologiczno – przyrodniczą we wszystkich szkołach z terenu gminy Byczyna. Partnerem projektu jest stowarzyszenie Qualifizierungsförderwerk Chemie GmbH (QFC GmbH). Wniosek projektowy został złożony do Fundacji Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU -Niemieckie Federalne Środowisko) w Niemczech.

Celami projektu są:

  • edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej i członków Polskiego Związku Łowieckiego w dziedzinie ochrony krajobrazu i różnorodności biologicznej;

  • wzbogacanie różnorodności biologicznej na ponad połowie powierzchni naszego kraju objętej działalnością rolniczą, oraz na obrzeżach lasów;

  • zaangażowanie w działania proekologiczne związane z realizacją programu członków Polskiego Związku Łowieckiego, kandydatów na myśliwych, leśników, pszczelarzy, rolników oraz młodzież.

Program projektu zakłada wyspowe nasadzanie drzew i krzewów - tworzenie tzw. remiz śródpolnych, zadrzewień przydrożnych, a tym samym również wzbogacanie ekotonów polno – leśnych. W efekcie stwarza to bardzo korzystne warunki żerowe i osłonowe dla zwierząt bytujących w naszych polnych ekosystemach (zające, kuropatwy, bażanty, sarny, ptactwo śpiewające, owady pożyteczne itd.). Elementem dodatkowym ma być pielęgnacja (i dosadzenia dodatkowych roślin) do istniejących remiz. Z realizacji takich działań, podobnie jak z obserwacji życia biologicznego w remizach młodzież szkolna, uczestnicząca w programie, przygotowywać będzie sprawozdania - w ramach ogłoszonego konkursu. Program ten harmonizuje z prowadzoną od trzech lat, przez Polski Związek Łowiecki, akcją ochrony i rozwoju niektórych populacji zwierząt dziko żyjących.

W projekcie biorą udział wszystkie szkoły znajdujące się na terenie gminy Byczyna, tj.: Publiczna Szkoła Podstawowa w Byczynie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Roszkowicach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Biskupicach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Kostowie oraz Zespół Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie. Szkoły te, liczące łącznie ponad 1000 uczniów, wyraziły chęć i podpisały deklarację współpracy z innymi instytucjami partnerującymi w projekcie. Spośród tych uczniów, w każdej szkole, utworzone zostaną grupy ekologiczne „Młodzi ekolodzy”, którzy pod opieką nauczycieli przyrody i nauczycieli biologii będą uczestniczyć w projekcie. Koszt projektu szacuje się na 402 361 zł (ok. 200 tys. €). Dofinansowanie projektu przez DBU 50 %. Projekt realizowany jest w latach 2009 – 2011.

 Realizujemy projekt Ożywić pola Byczyny

Wręczenie nagród za udział w konkursie plastycznym w ramach projektu pn. Ożywić pola Byczyny