Logo Byczyny

Program Operacyjny Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

 fio.jpeg

Projekt dofinansowany ze środków
Programu Operacyjnego
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

 

Stowarzyszenie Popierania Zaradności Życiowej i Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Pomocy Wzajemnej w Byczynie realizuje w okresie od września do grudnia 2010 r. projekt pn. „Młody Pitagoras”.

Pieniądze na ten cel (kwota dofinansowania 50 tys. zł.) zostały pozyskane
z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Priorytet 3. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne.
Obszar wsparcia 2. Rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży.

Głównym celem projektu jest rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży z terenu Gminy Byczyna dot. wyrównywania szans edukacyjnych z przedmiotów ścisłych
(matematyki oraz tematów pokrewnych).

Cel ten osiągnięty zostanie za pomocą celów szczegółowych tj.:

  • zagospodarowanie czasu wolnego oraz rozwijanie zainteresowań przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi wśród uczniów należących do grup „Małych ścisłowców” w 4 szkołach podstawowych realizujących dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne;

  • zagospodarowanie czasu wolnego oraz rozwijanie zainteresowań przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi oraz technologii informacyjno – komunikacyjnej (ITC) wśród uczniów należących do kół „Młodych techników” i ”Młodych naukowców” oraz „Klubu Edukacji Multimedialnej” w ZSGLiZ w Byczynie realizujących dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne;

  • wyrównywanie szans edukacyjnych i dysproporcji edukacyjnych wśród uczniów z 4 szkół podstawowych i ZSGLiZ w Byczynie poprzez uczestnictwo w dodatkowych zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych.

W ramach projektu w celu wsparcia realizacji poszczególnych zadań założono organizację 10 wyjazdów edukacyjnych wspierających proces wyrównywania szans edukacyjnych do instytucji technicznych oraz 4 projekcje filmowe.