Logo Byczyny

Harmonogram

HARMONOGRAM ZADANIA „WSPÓLNA PRZESTRZEŃ”

REALIZOWANEGO W RAMACH AKCJI MASZ GŁOS MASZ WYBÓR

w Gminie Byczyna przez BSO „TARCZA”

Dla przypomnienia:

Okres realizacji zadania:     od maja  2012 r. do 30 listopada 2012 r.

Terminy sprawozdań:          do 30.06.2012 (sprawozdanie cząstkowe); do 30.11.2012 (sprawozdanie końcowe)

 

 

Nazwa własna zadania (opcjonalnie, jeżeli posiadacie już nazwę dla swojego działania, to proszę o wpisanie): …………………………………………………………………………………………………………………………………………

L.p.

Nazwa działania

Planowany okres realizacji

(od - do)

Krótki opis działania

(2-3 zdania, na czym będzie polegało działanie, w jaki sposób planujecie jego realizację, jaki będzie rezultat/efekt w ramach zaplanowanego działania)

1.

Wybór przestrzeni.

6. 06. 2012

Spotkanie członków stowarzyszenia z przedstawicielem samorządu dotyczące podjęcia konkretnej decyzji w sprawie wyboru przestrzeni. Mamy bardzo wiele pomysłów, ale nie wszystkie uda się zrealizować.

2.

Sprawdzenie struktury własności wybranej przestrzeni.

12. 06 – 20.06. 2012

Przejrzenie Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz Lokalnego Planu Rewitalizacji  Miasta Byczyna. Analiza możliwości działania na wybranym terenie.

3.

Spotkanie z właścicielem przestrzeni – Burmistrzem/ Wiceburmistrzem Byczyny

 

5.07.2012

Wyjaśnienie własnych stanowisk oraz propozycji działania na terenie wybranej przestrzeni.  

4.

Budowa zespołu realizującego zadanie.

5.07.2012

Pierwsze rozmowy osób zaangażowanych w przedsięwzięcie. Do zespołu będę należały m. in. następujące osoby: koordynator, prezes stowarzyszenia, członek zarządu stowarzyszenia, pracownik Referatu Urzędu Miejskiego ds. promocji gminy, pani Wiceburmistrz Byczyny. Zadbanie o kontakt z mediami.

5.

Zaplanowanie Święta Samorządu Lokalnego

5. 07. 2012

Wyznaczenie konkretnego terminu na 22 lipca 2012 r., podczas Święta Kulinarnego wokół murów Byczyny. Rozmowa z radnymi oraz przewodniczącym Rady Miejskiej.

5.

Przygotowanie  badań społecznych/przestrzeni.

6. 07 -10.08.2012

Zebranie wszystkich pomysłów dotyczących sposobu badania opinii mieszkańców gminy, weryfikacja narzędzi służących do badania oraz ich tworzenie. Analiza sposobów nagłośnienia akcji, zastanowienie się nad plakatami i ulotkami informacyjnymi.

Zebranie informacji nt. możliwości odnowienia pomnika Armii Czerwonej – ewentualnie skierowanie pozwolenia do wojewody.

6.

Napisanie sprawozdania cząstkowego

do 30.06.2012

 

7.

Badania przestrzeni/badania społeczne.

15.08-28.09.2012

Zebranie informacji od mieszkańców gminy, spotkania z młodzieżą w szkole średniej w celu przeprowadzenia wywiadu grupowego. Edukacja w szkołach na temat ładu i porządku przestrzeni publicznej. Wspólne działania z Fundacją Grey Animals. Zebranie wniosków i danych . Współpraca z młodzieżą Zespołu Szkół w Byczynie w celu zebrania danych (ankiety, wlepki, mapy).

8.

Pierwsze spotkanie z mieszkańcami oraz władzą lokalną.

  8.10.2012  

Przedstawienie mieszkańcom zebranych informacji. Dyskusja dotycząca zagospodarowania wybranej przez nas przestrzeni oraz zebranie zespołu roboczego, który będzie musiał przygotować wstępny projekt  danego terenu.

Dyskusja na temat odnowienia Pomnika Armii Czerwonej w Byczynie.

Zebranie pomysłów i wniosków mieszkańców przez zespół realizujący.

9.

Odnowienie Pomnika Armii Czerwonej, który znajduje się w starym Parku Miejskim.

9.10 – 19.10.2012

Odnowienie pomnika oraz zagospodarowanie przestrzeni wokół pomnika na podstawie informacji z pierwszego spotkania mieszkańców. Współpraca z Hufcem Pracy w Polanowicach- młodzież oczyści i pomaluje ogrodzenie.

10.

Praca grupy reprezentatywnej.

9.10.  – 6.11.2012

Zebranie rekomendacji po spotkaniu. Przeprowadzenie dodatkowych badań dotyczących opinii mieszkańców. Włączenie w prace młodzież szkół średnich. Zebranie pomysłów na zagospodarowanie wybranej przestrzeni.  Przedstawienie pomysłów w formie planistycznej.

Wstępna diagnoza przeprowadzona wśród mieszkańców nt. ich potrzeb wynikających z zagospodarowania przestrzeni w mieście, np. brak stojaków na rowery, miejsc do siedzenia przy placu zabaw .

11.

Badanie społeczne realizowane razem z Fundacją Grey Animals. Praca grupy reprezentatywnej wraz z wolontariuszami fundacji.

20.10.2012- 8.11.2012

Ustalenie zapotrzebowania miejsc służących jako wybieg dla psów oraz ich lokalizacji (100 ankiet). Zaproponowanie miejsc przez mieszkańców na podstawie nowo powstałego wybiegu dla psów w Parku Miejskim.

11.

Drugie spotkanie z mieszkańcami oraz władzą lokalną.

12. 11. 2012

Przedstawienie pomysłów na zagospodarowanie przestrzeni. Dyskusja z mieszkańcami  dotycząca przyszłości przestrzeni. Zebranie wniosków i wybranie najbardziej podobających się rozwiązań.

12.

Zbieranie informacji od mieszkańców.

15.11.- 26.11.2012

Opublikowanie na stronach internetowych gminy i stowarzyszenia wybranych rozwiązań na zagospodarowanie przestrzeni. Także udostępnienie ich w miejscach publicznych i tablicach ogłoszeń . Zbieranie informacji od mieszkańców.

13.

Spotkanie zespołu realizującego zadanie.

27. 11. 2012.

Zaplanowanie wyglądu wybranej przestrzeni publicznej. Poinformowanie mediów oraz mieszkańców.

14.

Napisanie sprawozdania końcowego.

do 30.11. 2012