Logo Byczyny

Organizacje pozarządowe - trzeci sektor

Aktywność społeczną państw demokratycznych dzieli się na trzy sektory :

 -pierwszy sektor to administracja publiczna niekiedy określana jako sektor publiczny,

 - drugim sektorem określa się szeroko rozumiany biznes, do którego zaliczyć można wszelkie instytucje
i organizacje , których działalność nastawiona jest na osiągnięcie zysków finansowych, zwany sektorem prywatnym,

 - trzeci sektor jest to ogół niezależnych organizacji pozarządowych , działających w celu zaspokojenia potrzeb grup , dla których działają , nie nastawionych na osiągnięcie zysków
(non-profit).

Z tłumaczenia angielskiego ,,organizacje pozarządowe''  to non - govermental organization  (NGO).

Podstawową formą organizacji pozarządowych w Polsce są stowarzyszenia i fundacje.

Niniejszy serwis internetowy został opracowany w celu przedstawienia Państwu  rozwiązań, jakie

Samorząd Gminy Byczyna podejmuje w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie zaspokajania potrzeb, dla których zostały powołane.

Zapraszamy  wszystkich Państwa do pomocy w tworzeniu serwisu, poprzez przesyłanie propozycji, uwag oraz materiałów dotyczących działalności organizacji pozarządowych.

Z poważaniem

Iwona Sarnowska

Podinspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi