Logo Byczyny

Zgłoszenie kandydatów do komisji konkursowych

 

 
          BURMISTRZ BYCZYNY
 
ul. Rynek 1                                                                                                    tel. fax. 077/413 41 50
46-220 Byczyna                                                                                           e-mail:
 
 
 
Zgłoszenie kandydatów do komisji konkursowych
 
Rozpoczął się nabór na listę osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowych, których zadaniem jest opiniowanie ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w gminie Byczyna
 
             Na podstawie § 15 Rocznego programu współpracy gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XIX/13/12 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie „Rocznego programu współpracy gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”.
            Gmina Byczyna ogłasza nabór kandydatów na listę osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowych, których zadaniem jest opiniowanie ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych.
            Zgłoszenia należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
             Nabór na członków komisji konkursowej odbywa się w terminie od 16 lutego 2012 r. do 27 lutego 2012 r. 
 
Wypełnione formularze opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionej statutowo osoby należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do ostatniego dnia naboru:
·      bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Byczynie, ul. Rynek nr 1, w godz. 7.30-15.30 lub
·      za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do urzędu) pod adres: Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek nr 1, 46-220 Byczyna.
Wszelkich informacji udziela pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Iwona Sarnowska
e-mail: opp@byczyna.pl
tel. 77 413 41 50 wew. 30
 
 
 
                                                                 Burmistrz Byczyny
                                                                 /-/ Ryszard Grüner
 
 
 Sporządził: Iwona Sarnowska