Logo Byczyny

Aktualnie ogłoszone konkursy

 

2013


PDFOgłoszenie konkursu na realizację w 2013 roku zadania publicznego pn. Odnowa Wsi w gminie Byczyna (miejscowość Kostów).pdf (100,97KB)


PDFOTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W 2013 R. ZADANIA PUBLICZNEGO.pdf (165,59KB)


 
2012
 
 
Burmistrz Byczyny
ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznego
 
I.    Zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania w 2012 r.
 

Lp
Określenie rodzaju zadania
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
 w 2012 r.
1
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
60.000,00 zł
2
Ochrona i promocja zdrowia
 3.000,00 zł
3
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
10.000,00 zł

II. Zasady przyznawania dotacji
 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 z poźn. zm.) oraz uchwały Nr XIX/139/12 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.
 2. Podmiot ubiegający się o dotacje musi prowadzić działalność na terenie Gminy Byczyna, a zadanie musi być przedmiotem jego działalności statutowej.
 3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.
(W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub wycofania swojej oferty).
4. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Burmistrz może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji,
a tym samym podpisania umowy w przypadkach:
- gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,
- gdy podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność prawną lub zdolność do czynności prawnych,
- zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
III. Termin i warunki realizacji zadania
 1. Realizacja poszczególnych zadań określonych w punkcie 1 może nastąpić wyłącznie
  w roku budżetowym 2012.
 2. Podmiot składający ofertę na realizację zadań, o których mowa w punkcie 1, powinien mieć niezbędne doświadczenie w organizacji tego typu zadań, zasoby osobowe
  oraz rzeczowe zapewniające wykonanie zadania.
 3. Środki z dotacji nie mogą być wykorzystane na:
-                    zakup gruntów
-                    działalność gospodarczą
-                    działalność polityczną
-                    pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy; realizację
   inwestycji, z wyłączeniem inwestycji zwiazanych z bezpośrednią realizacją
      zadań publicznych, na które dotacja została przyznana
-                   pokrycie kosztów utrzymania biura, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów
   związanych z realizacją zadania publicznego, na które dotacja została przyznana
 1. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie na wykonanie zadań publicznych.
 
IV. Termin składania ofert i tryb wyboru oferty.
1.   Termin składania ofert upływa dnia 02 marca 2012 roku, do godz. 15ºº.
2.   Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Byczynie pok. nr 19 (sekretariat), ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna lub przesłać pocztą na w/w adres (decyduje data wpływu).
3.   W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
4.   Oferty muszą być złożone na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1
do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru ofert realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Formularz oferty można pobrać ze strony internetowej www.byczyna.pl
5.   Oferty należy składać w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opisana następująco: nazwa i adres podmiotu oraz nazwa zadania określonego
w konkursie („Konkurs na dotację 2012 – Sport”, „Konkurs na dotację 2012 – Zdrowie”, „Konkurs na dotację 2012 - Profilaktyka” ).
 1. Oferty złożone po terminie, na nieodpowiednim formularzu; niekompletne pod względem wymaganych dokumentów zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
 
V. Wymagane dokumenty.
Formularz oferty określony w  punkcie V podpunkt 4 musi być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli. Do formularza należy dołączyć:
 
a)      aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio wyciąg
z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające statut prawny oferenta i umocowanie   osób go reprezentujących (ważny 3 m-ce od daty wystawienia, zgodny ze stanem faktycznym);
b)      Sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa) za ostatni rok;
c)      umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania w pkt V.1. Oferty partnera);
d)      aktualną kopię statutu organizacji.
 
 
Wszystkie kopie złożonych dokumentów muszą być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli zgodnie
z zapisem w statucie.
 VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.
 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od ustalonej ostatecznej daty przyjmowania ofert.
 2. Postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone będzie w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty.
 3. Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Byczyny dokona wyboru oferty, która gwarantuje najwyższą jakość realizacji zadania i przedstawi ją do akceptacji Burmistrzowi.
 4. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji jest przekazywana Burmistrzowi Byczyny, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyznania dotacji.
 5. Zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania
  i otrzymania dotacji w terminie ustalonym przez strony.
 6. Przy ocenie oferty Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:
Kryteria formalne:   terminowość   złożenia   oferty i   jej   prawidłowości oraz kompletność, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji. Oferta złożona lub która wpłynie pocztą po upływie wyznaczonego terminu, nie będzie objęta procedurą konkursową. Nie będzie rozpatrywana oferta złożona na innym formularzu, nieprawidłowo wypełniona, bez podania kalkulacji poszczególnych rodzajów kosztów, podpisana przez osoby nieupoważnione.
Kryteria merytoryczne:
-        celowość oferty, zakres rzeczowy, zasięg i zgodność z ogłoszeniem;
-        koszt realizacji projektu, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji;
-        posiadane doświadczenie oferenta w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze;
-        posiadanie potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego do realizacji zadania.
 
 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
  w Byczynie, oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 30 dni od zakończenia postępowania konkursowego.
 
 
 
                                                                                         Burmistrz Byczyny
                                                                                         /-/ Ryszard Grüner
 
 Sporządził: Iwona Sarnowska