Logo Byczyny

WSZYSTKO O ODPADACH KOMUNALNYCH W GMINIE BYCZYNA

Szanowni Państwo!

Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dbać o to, aby był z nimi porządek.
Dnia 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 391.), która to ustawa wprowadza nowy system gospodarowania odpadami w gminach.

PDFUSTAWA O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH.pdf (333,06KB)
PDFZMIANA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU.pdf (99,72KB)
PDFNOWELIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU.pdf (765,57KB)

 

Celem tej ustawy jest:

- objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości sprawnym systemem odbioru odpadów,

- stworzenie lepszych warunków do segregacji odpadów,

- łatwo dostępne punkty zbiórki selektywnej odpadów tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, odpady niebezpieczne,

- wyeliminowanie dzikich wysypisk śmieci,

- likwidacja zjawiska palenia odpadów w domach

 

Co się zmieni po wejściu w życie nowej ustawy?

Od 1 lipca 2013 r. zaczną obowiązywać nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi:

- obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie gmina

- gmina wyłoni w drodze przetargu firmę, która będzie zajmowała się odbieraniem odpadów od wszystkich właścicieli nieruchomości

- za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy gminy będą uiszczać opłatę opartą na określonej przez gminę stawce

WAŻNE!

NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 R. KAŻDY WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI MUSI MIEĆ ROZWIĄZANĄ UMOWĘ Z DOTYCHCZASOWYM PRZEDSIĘBIORCĄ ODBIERAJĄCYM ODPADY. KAŻDY WŁAŚCICIEL  MA W SWOJEJ UMOWIE ZAWARTY OKRES WYPOWIEDZENIA I MUSI SIĘ DO NIEGO DOSTOSOWAĆ, BY NIE DOSZŁO DO TAKIEJ SYTUACJI, ŻE ZOSTANĄ MU NALICZONE OPŁATY Z TYTUŁU NIEROZWIĄZANIA UMOWY. OD 1 LIPCA 2013 R. ODPADY OD KAŻDEGO WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ NA TERENIE GMINY BYCZYNA BĘDZIE ODBIERAŁ PRZEDSIĘBIORCA, KTÓRY ZOSTANIE WYŁONIONY PRZEZ GMINĘ W DRODZE PRZETARGU.

WZÓR ROZWIĄZANIA DOTYCHCZASOWEJ UMOWY NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI:

DOCWZÓR ROZWIĄZANIA UMOWY.doc (29,50KB)

 

Przygotowanie do wprowadzenia "ustawy śmieciowej" w gminie Byczyna to przede wszystkim szereg uchwał, pozwalających wprowadzić nowe zasady gospodarowania odpadami na terenie naszej gminy. Uchwały podjęte 31 stycznia 2013 r. przez Radę Miejską w Byczynie określające szczegóły nowego systemu to:

1) PDFUchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.pdf (72,60KB)
2) PDFUchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (38,88KB)
3)
PDFUchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę.pdf (76,91KB)
4) PDFUchwała w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Byczyna.pdf (444,72KB)
5) PDFUchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na obszarze gminy Byczyna.pdf (449,55KB)
6) PDFUchwała w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (418,27KB)
7) PDFUchwała Nr XLI-338-13 Rady Miejskiej w Byczynie z dn. 31.10.2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI -250-13 z dn. 28.02.2013 w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Byczyna.pdf (63,93KB)
8) PDFUchwała Nr XLIII-354-13 Rady Miejskiej w Byczynie z dn. 19.12.2013 r. w sprawie zmiany uchwały.pdf (47,11KB)