Logo Byczyny

STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Od sierpnia 2019 roku obowiązują następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynoszą:

  1. 17 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
  2. 34 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie stanowić iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w punktach wyżej, którą właściciel nieruchomości wskaże w deklaracji.

Właściciel nieruchomości ma obowiązek zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany miesiąc bez wezwania w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca danego roku kalendarzowego na indywidualny rachunek bankowy przypisany przez Gminę Byczyna właścicielowi nieruchomości.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód własny gminy. Z pobranych opłat pokrywane są koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

PDFUchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej stawki.pdf