Logo Byczyny

STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI


Wprowadzenie w życie nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439), spowodowało szereg zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Jedna z nich dotyczy bezwzględnego obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Wszyscy właściciele nieruchomości zostali zobowiązani do segregowania odpadów w podziale na poszczególne frakcje, bez możliwości zadeklarowania, iż nie będą segregować odpadów komunalnych.

W Gminie Byczyna od 1 stycznia 2021 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobierana od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki miesięcznej opłaty, której wysokość wynosi 32,00 zł od każdego mieszkańca.

W przypadku nie dopełnienia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów, właścicielowi nieruchomości naliczona zostanie opłata podwyższona za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która stanowi dwukrotność stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynosi 64,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonymi na terenie Gminy Byczyna, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, mogą skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zwolnienie to wynosi 3,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, w stosunku do obowiązującej miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podstawą częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest kompostowanie odpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym oraz złożenie informacji przez właściciela nieruchomości o posiadaniu kompostownika w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

https://duwo.opole.uw.gov.pl/WDU_O/2020/3458/akt.pdf

https://duwo.opole.uw.gov.pl/WDU_O/2020/2912/akt.pdf

 

TERMINY WNOSZENIA OPŁATY


Zgodnie z uchwałą Nr XXX/222/20 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata ta wnoszona jest przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w następujących terminach:

do 15 marca – za miesiące: styczeń, luty, marzec;

• do 15 maja – za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec;

• do 15 września - za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień;

• do 15 listopada - za miesiące: październik, listopad, grudzień.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można również uiszczać w miesięcznych ratach, jeśli stanowi to udogodnienie dla właściciela nieruchomości.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się na indywidualny numer rachunku bankowego, który nadawany jest każdemu właścicielowi nieruchomości składającemu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

https://duwo.opole.uw.gov.pl/WDU_O/2020/2913/akt.pdf


Od stycznia 2021 r. obowiązują nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

https://byczyna.pl/2176/4354/deklaracja.html