Logo Byczyny

DEKLARACJA

ZMIANA DRUKU DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Od dnia 6 czerwca 2018 roku obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Byczyna. Nowy wzór deklaracji wraz z załącznikiem DO-1-W został określony Uchwałą  Nr LIII/396/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 maja 2018 roku.

DEKLARACJĘ obowiązany jest złożyć właściciel nieruchomości położonej na terenie Gminy Byczyna w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, która będzie podstawą wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

NOWĄ DEKLARACJĘ właściciel nieruchomości składa w ciągu 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie nieruchomości lub przystąpienia/odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny.

KOREKTĘ DEKLARACJI właściciel nieruchomości składa w przypadku zmiany danych nie będących podstawą ustalenia należnej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi np. zmiana nazwiska, adresu zamieszkania, także w przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikającej np. z zaniżenia lub zawyżenia  opłaty, błędów rachunkowych i oczywistej omyłki pisarskiej.

Do korekty należy dołączyć uzasadnienie złożenia korekty zgodnie z art. 81 §2 ordynacji podatkowej (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 800)

ZAŁĄCZNIK DO-1-W do deklaracji należy wypełnić w przypadku, gdy nieruchomość stanowi własność dwóch lub więcej współwłaścicieli.

DEKLARACJĘ można złożyć za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Byczynie eboi lub ePUAP. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Do deklaracji należy dołączyć pełnomocnictwo jeżeli zostało udzielone. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone w oryginale lub formie uwierzytelnionego odpisu wraz z uiszczoną opłatą skarbową.

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawach ich swobodnego przepływu (tzw. RODO) do deklaracji należy dołączyć klauzulę informacyjną RODO.

Wzory druków  do pobrania

PDFWZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.pdf

XLSWZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.xls

XLSXZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DRUK DO-1-W.xlsx

PDFZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DRUK DO-1-W.pdf

PDFKlauzula informacyjna.pdf

PDFWYJAŚNIENIE DO KOREKTY DEKLARCAJI.pdf

DOCWYJAŚNIENIE DO KOREKTY DEKLARCAJI.doc