Logo Byczyny

DEKLARACJA

ZMIANA WZORU DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
SKŁADANEJ PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARZE  GMINY BYCZYNA
 
Od dnia 1 stycznia 2023r. obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Byczyna. Nowy wzór deklaracji wraz z załącznikiem DO-1-W został określony Uchwałą Nr LIX/411/22 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 października 2022r.
 
 
PIERWSZA DEKLARACJA oznacza deklarację składaną po raz pierwszy w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Należy podać miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkał pierwszy mieszkaniec albo powstały odpady komunalne.
NOWA DEKLARACJA oznacza deklarację składaną w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku zaznaczenia pola „nowa deklaracja” należy podać datę zaistnienia zmiany – dzień, miesiąc i rok, a w przypadku śmierci mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. Należy wpisać miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. W razie zmiany miejsca zamieszkania do innej gminy, należy wpisać miesiąc następujący, po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
KOREKTA DEKLARACJI oznacza deklarację składaną w przypadku poprawy błędów i nieprawidłowości w uprzednio złożonej już deklaracji, stosownie do art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa.
ZAŁĄCZNIK DO-1-W do deklaracji należy wypełnić w przypadku, gdy nieruchomość stanowi własność dwóch lub więcej współwłaścicieli.
 
Jeżeli składający deklarację posiada więcej nieruchomości, to dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
 
Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została określona uchwałą Rady Miejskiej w Byczynie.
 
 
Deklarację można złożyć za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Byczynie ePUAP. Deklaracja składana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Do deklaracji należy dołączyć pełnomocnictwo jeżeli zostało udzielone. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i złożone w oryginale lub formie uwierzytelnionego odpisu wraz z uiszczoną opłatą skarbową.

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonymi na terenie Gminy Byczyna, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Podstawą tego zwolnienia jest kompostowanie bioodpadów oraz złożenie informacji przez właściciela nieruchomości o posiadaniu kompostownika w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.