Logo Byczyny

Sesja Rady Miejskiej w Byczynie 31.07.2013 r.

W dniu 31.07.2013r. (środa) o godz. 14 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie odbędzie się XXXVII sesja Rady Miejskiej w Byczynie VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Byczynie dotyczącego funkcjonowania  ratownictwa medycznego na terenie powiatu kluczborskiego i gminy Byczyna,

b) przyjęcia zmiany statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu,

c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Byczyna, Biskupice i Paruszowice,

d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025,

e) zmian w budżecie gminy na 2013 rok,

f) ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku,

g) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Byczyna.

7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Komunikaty.

10. Zakończenie sesji.

 

 

                              Przewodniczący

                             Rady Miejskiej

                           w Byczynie

                              Grzegorz Kapica