Logo Byczyny

Lokalny Konkurs Grantowy w ramach Programu Działaj lokalnie

Lokalny Konkurs Grantowy

w ramach Programu "Działaj Lokalnie"

 
Stowarzyszenie LGD "Dolina Stobrawy" we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce zaprasza do udziału w LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM w ramach Programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, mających ciekawy pomysł na projekt aktywizujący społeczność lokalną, inicjujący współpracę na rzecz dobra wspólnego i działających na terenie gmin: Byczyna, Gorzów Śląski, Lasowice Wielkie, Kluczbork (z wyłączeniem miasta Kluczbork), Wołczyn.
W ramach konkursu Ośrodek „Działaj Lokalnie” przyznaje granty w kwocie maksymalnie
6 tysięcy złotych na realizację projektów, które:
-       zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów
o charakterze dobra wspólnego,
-        wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
-        mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
-        przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców,
a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
-        będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
-      będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.
-        będą związane z obszarami tematycznymi:działania na rzecz dzieci, działania na rzecz osób starszych
-        będą realizowane między 1 maja 2012 r. a 31 października 2012r.
Wnioski należy dostarczyć lub przesłać wraz z wersją elektroniczną w dniach 30.03. – 13.04.2012 r. (decyduje data dotarcia wniosku) na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy", ul. XXX-lecia 5, 46-211 Kujakowice Górne.
Regulamin Konkursu wraz z Wnioskiem dostępne są na stronach Stowarzyszenia: www.dolinastobrawy.pl,www.stobrawskiinkubator.pl oraz w siedzibie Stowarzyszenia.
W związku z powyższym zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie 27 marca 2012 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kluczborku.

Na spotkaniu zostaną omówione istotne kwestie dotyczące regulaminu, obszarów tematycznych konkursu oraz wypełniania wniosku. Zaprezentowani będą także darczyńcy Programu, którym zostaną wręczone podziękowania.
Będzie możliwość skonsultowania swoich projektów i przyjrzenia się ciekawym pomysłom realizowanym w ramach Programu w poprzednich konkursach.

Szczegółowych informacji udziela Ośrodek „Działaj Lokalnie”:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy"
ul. XXX-lecia 5, 46-211 Kujakowice Górne
tel. 077 413 11 38; mail: biuro@dolinastobrawy.pl