Logo Byczyny

Projekt systemowy pn. PO KLucz do biznesu 2

Projekt systemowy pn. „PO KLucz do biznesu 2!” jest realizowany przez Lidera Projektu – Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu oraz Partnerów Projektu – Powiatowe Urzędy Pracy województwa opolskiego.

 

WNIOSKI BĘDĄ PRZYJMOWANIE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku

ul. Sienkiewicza 22 b, 46-200 Kluczbork, tel. 77 447 13 88, faks 77 418 77 88,

e-mail :
 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  2007 – 2013.

 

O udział w projekcie mogą ubiegać się osoby, które nie prowadziły działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu i zamierzają założyć firmę na terenie województwa opolskiego.

Czas trwania projektu:

01 luty 2012 rok – 31 maj 2014 rok

Przewidywany termin składania wniosków w II naborze:

wrzesień 2012r.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest wzrost przedsiębiorczości w województwie opolskim przez stworzenie korzystnych warunków do jej rozwoju oraz podniesienie aktywności zawodowej mieszkańców Opolszczyzny.

Cele szczegółowe:

 • Promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy.
 • Budowanie postaw kreatywnych służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie opolskim.
 • Podniesienie wiedzy i kompetencji zawodowych mieszkańców województwa opolskiego w zakresie zakładania i prowadzenia działalności.

Grupa odbiorców:

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa opolskiego co najmniej 3 miesiące przed dniem przystąpienia do projektu zainteresowanych założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy na terenie województwa opolskiego, w tym w szczególności do osób:

 • długotrwale bezrobotnych,
 • niepełnosprawnych,
 • kobiet (szczególnie powracających oraz wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy).

W ramach projektu:

- zostanie udzielone wsparcie szkoleniowo – doradcze,

- przyznane będą jednorazowe dotacje inwestycyjne do wysokości 40 000,00 PLN na założenie i rozwój działalności gospodarczej (lub do 20 000,00 PLN na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej),

- przyznane zostanie wsparcie pomostowe w okresie do 6 miesięcy od podpisania

 

Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie brutto do 700,00 PLN.

MOŻNA STARAĆ SIĘ O DOTACJĘ LUB O DOTACJĘ WRAZ ZE WSPARCIEM POMOSTOWYM tj. stałe opłaty miesięczne: bankowe, czynsz, reklama księgowe, strona internetowa itp.

 Zadania realizowane w ramach projektu:

 1. I.Rekrutacja kandydatów do projektu
  1. Nabór wniosków rekrutacyjnych (II nabór) – wrzesień 2012 r.
  2. Przeprowadzenie przez doradców rozmów rekrutacyjnych z kandydatami naboru) – wrzesień – październik 2012 r.
  3. Przeprowadzenie obrad Komisji Rekrutacyjnej (II nabór) – październik – listopad 2012 r.
  4. Przeprowadzenie procedury odwoławczej (II nabór) – listopad 2012 r.
  5. Ogłoszenie ostatecznej listy uczestników projektu i podpisanie umów szkoleniowo-doradczych (II nabór) – listopad 2012 r.
 1. II.Moduł szkoleniowo-doradczy
  1. Przygotowanie do przeprowadzenia Modułu szkoleniowo-doradczego (II nabór) – listopad 2012 r.
  2. Przeprowadzenie Modułu szkoleniowo-doradczego (II nabór) – grudzień 2012 r.
 1. III.Udzielenie wsparcia finansowego i doradczego Beneficjentom Pomocy
  1. Ogłoszenie o naborze Wniosków o przyznanie dotacji (II nabór) – grudzień 2012 r.
  2. Nabór Wniosków o przyznanie dotacji (II nabór) – grudzień 2012 r.
  3. Ocena formalna Wniosków o przyznanie dotacji (II nabór) – grudzień 2012 r.
  4. Ocena przez KOW Wniosków o przyznanie dotacji (II nabór) – styczeń 2013 r.
  5. Przeprowadzenie procedury odwoławczej (II nabór) – I kwartał 2013 r.
  6. Ogłoszenie ostatecznej listy przyznanych dotacji (II nabór) – I kwartał 2013 r.
  7. Podpisanie Umów na otrzymanie dotacji (II nabór) – I kwartał 2013 r.
  8. Wypłata jednorazowych dotacji inwestycyjnych (II nabór) – I kwartał 2013 r.
  9. Ogłoszenie o naborze Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego nabór) – I kwartał 2013 r.
  10. Nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (II nabór) –kwartał 2013
  11. Ocena formalna Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego nabór) – I, II kwartał 2013 r.
  12. Ocena przez KOW Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego nabór) – II kwartał 2013 r.
  13. Podpisanie Umów na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego nabór) – II kwartał 2013 r.
  14. Wypłata podstawowego wsparcia pomostowego (II nabór) – II, III, IV kwartał 2013r..
  15. Wsparcie doradcze (II nabór) – III kwartał 2013 r.

 Istnieje możliwość ubiegania się o :
- dotację w kwocie do 40 000,00 zł (20% tj.8000,00 zł „wkład własny” na początek, a po pozytywnym rozliczeniu kwoty 40 000,00 zł nastąpi refundacja tego” wkładu własnego” )
- o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wypłacanego przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej do 700 zł (6 x 700 / 4 200,00 zł)