Logo Byczyny

Sesja Rady Miejskiej w Byczynie 28.11.2013 r.

W dniu 28.11.2013 r. (czwartek) o godz. 14 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie odbędzie się XLII sesja Rady Miejskiej w Byczynie VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XLI sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany uchwały,

b) zmiany uchwały,

c) zmiany uchwały,

d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025,

e) zmian w budżecie gminy na 2013 rok,

f) opłat za świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe gminy Byczyna prowadzące wychowanie przedszkolne,

g) uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok,

h) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie  ścieków na terenie Gminy Byczyna na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

7. Działalność klubów sportowych na terenie g. Byczyna

8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski i zapytania.

10.Komunikaty.

11.Zakończenie sesji.

 

                         Przewodniczący

                       Rady Miejskiej

                       w Byczynie

 

                         Grzegorz Kapica