Logo Byczyny

Centrum Integracji Społecznej w Polanowicach nagrodzone przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej

W czwartek, 21 listopada 2013 r. Pani Wioletta Kardas – kierownik Centrum Integracji Społecznej w Polanowicach wraz z delegacją swoich pracowników: Panią Iwoną Nowak i Panią Agnieszką Korzeniowską-Krupa odebrały dla CIS-u nagrodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w roku 2013.

Nagrody wręczała Pani Elżbieta Seredyn Podsekretarz stanu wraz z Panią Krystyną Wyrwicką dyrektorką Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w MPiPS.

Nagrody są przyznawane każdego roku z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznał w tym roku 14 nagród - 7 indywidualnych i 7 zespołowych oraz 15 wyróżnień w formie listów gratulacyjnych. Trafiły one do domów i ośrodków pomocy społecznej, ośrodków i centrów pomocy rodzinie, stowarzyszeń charytatywnych oraz w ręce osób najbardziej zaangażowanych w pracę w środowiskach wymagających pomocy - bezdomnych, chorych i wykluczonych.

Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach otrzymało nagrodę zespołową za aktywizację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz długofalowe działania mające wpływ na postawy ludzi i ich sposób funkcjonowania w środowisku.

Centrum realizuje wiele inicjatyw w celu aktywizacji osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i społeczności lokalnej oraz wspiera rodziny dysfunkcyjne. Działania Centrum w ramach reintegracji społecznej to kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i wyrównywanie szans na rynku lokalnym.

Uczestnikami Centrum są osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, po leczeniu alkoholowym i pobycie w zakładzie karnym. W Centrum prowadzone są zajęcia indywidualne z doradztwa zawodowego i wsparcia psychologicznego dla wszystkich uczestników. Po miesięcznym okresie próbnym uczestnicy realizują Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego. W ramach reintegracji zawodowej CISPOL zajmuje się podnoszeniem kwalifikacji uczestników poprzez ich uczestnictwo w warsztatach: stolarskim i gońców, segregacji odpadów typu PET i szkła, pielęgnacji terenów zielonych, rękodzieła artystycznego, gospodarstwa domowego. Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego ukończyło ponad 395 osób. W różnych formach zatrudnienie podjęło 65% osób, z czego 31% pracuje do dziś na umowę o pracę. Po skorzystaniu z wielu form wsparcia trzy osoby założyły w 2010 r. spółdzielnię socjalną.

Centrum (zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym) prowadzi działalność wytwórczą, handlową lub usługową. Jednostka prowadzi też działalność szkoleniową i przystępuje do składania ofert na realizację zadań innych instytucji. Centrum było realizatorem projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej w Byczynie i Wołczynie, przeszkoliło kompleksowo na przełomie 3 lat 85 kobiet, podopiecznych OPS, prowadząc zajęcia reintegracji społecznej i zawodowej. Prowadziło także zajęcia dla podmiotów ekonomii społecznej z innych województw. CISPOL zorganizował pierwsze w Polsce spotkanie sieciująco-szkoleniowe wszystkich cis-ów. Od 2009 r. Centrum realizuje projekty unijne – konkursowe - z działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Łącznie w 4 projektach Centrum przeszkoliło i dało wsparcie 343 osobom. Obecnie realizuje projekt „Twoje życie – nasza wspólna sprawa”. W ramach tych projektów Centrum rozpoczęło w 2009 r. zadanie Asystenta rodzinnego prowadzonego przez neurologopedę, socjoterapeutę, pracownika socjalnego, psychologa, pracując w terenie z rodzinami wielodzietnymi i dysfunkcyjnymi, pomagając im załatwiać różne codzienne sprawy, sprawy w poradniach, sądach, ale najwięcej czasu poświęcając dzieciom.

Gratulujemy CISPOL-owi tak wspaniałych osiągnięć i efektów pracy zarówno  pracowników, jak i podopiecznych. Życzymy dalszych sukcesów i niegasnącego zapału w codziennej pracy na rzecz osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych tym wykluczeniem.

 

DSCN0382.jpeg DSCN0391.jpeg DSCN0396.jpeg