Logo Byczyny

Sesja Rady Miejskiej w Byczynie 19.12.2013 r.

W dniu 19.12.2013 r. (czwartek), o godz. 14 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie odbędzie się XLIII sesja Rady Miejskiej w Byczynie VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XLII sesji.          

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja na temat rozbudowy grodu i otrzymanych wyróżnień.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie gminy Byczyna,

b) zmiany uchwały,

c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata
2013-2025

d) zmian w budżecie gminy na 2013 rok,

e) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego

f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata
2013-2025

g) uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok,

h) zmiany uchwały dot. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego

i) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Problemów Społecznych dla Gminy Byczyna

j) zmiany uchwały.

8.  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

9.  Wolne wnioski i zapytania

10. Komunikaty.

11. Zakończenie sesji.

 

 

                                   Przewodniczący

                                   Rady Miejskiej

                                  w Byczynie

                                   Grzegorz Kapica