Logo Byczyny

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2014 rok

Byczyna,11.12.2013 r.

Wp-I.524.1.2013

 

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2014 rok.

      Na podstawie § 14.3. Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLII/350/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”, Gmina Byczyna ogłasza nabór kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowych, których zadaniem jest opiniowanie złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych.

      Zgłoszenia należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

        Nabór na członków komisji konkursowej odbywa się w terminie
od 12 grudnia 2013 r. do 20 stycznia 2014 r. Wypełnione formularze opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionej statutowo osoby należy dostarczyć w wyznaczonym terminie do:

Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Byczynie, ul. Rynek nr 1.

Wszelkich informacji udziela
Referat Współpracy Europejskiej, Promocji i Rozwoju
Urzędu Miejskiego w Byczynie.
e-mail:opp@byczyna.pl

tel. 77 413 41 50 wew. 30

 

                      Burmistrz Byczyny

                      /-/ Ryszard Grüner

 

Załącznik:

1. Formularz zgłoszeniowy kandydata.

* PDFFormularz zgłoszeniowy kandydata.pdf (64,00KB)