Logo Byczyny

Sesja Rady Miejskiej w Byczynie 30.01.2014 r.

W dniu 30.01.2014 r. (czwartek), o godz. 12 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie odbędzie się XLIV sesja Rady Miejskiej w Byczynie VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Wystąpienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kluczborku w sprawie składania oświadczeń podatkowych.

7.  Działalność klubów sportowych na terenie g. Byczyna – prezentacja.

8.  Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody Burmistrzowi na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej,

b) przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Trójcy w Byczynie,

c) przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Polanowicach, Kościół Filialny w Jakubowicach,

d) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania ” na lata 2014 – 2020,

e) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” na lata 2014 – 2020,

f) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiani” na lata 2014 – 2020,

g) uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Byczyna zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Byczyna przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2014,

h) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości o wartości rynkowej przewyższającej kwotę 100.000,00 zł o powierzchni 0,2000 ha,

i) upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,

j) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2014-2025,

k) zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Komunikaty.

12. Zakończenie sesji.

 

                     Przewodniczący

                    Rady Miejskiej

                    w Byczynie

 

                    Grzegorz Kapica