Logo Byczyny

Składanie wniosków o dopłatę z tytułu materiału zużytego do siewu lub sadzenia

Burmistrz Byczyny informuje, iż rolnicy mogą składać wnioski o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w terminie od 15 stycznia 2014 r. do 25 czerwca 2014 r. w Agencji Rynku Rolnego w Opolu.

Dopłaty udzielone będą na wniosek uprawnionego rolnika w wysokości liczonej  do 1 hektara powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych elitarnym lub kwalifikowanym materiałem w terminie:

od 15 stycznia 2014 r. do 25 czerwca 2014 r. wniosek złożony do ARR w Opolu w przypadku materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (faktura wystawiona od dnia 15 lipca 2013 r. do 15 czerwca 2014 r. i został zużyty w tym okresie do siewu lub sadzenia)

Wysokość stawki dopłaty wyniosą odpowiednio:

- 100 zł w przypadku zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych

- 160 zł w przypadku roślin strączkowych

- 500 zł w przypadku ziemniaków

Procedura uzyskania dopłaty zakłada:

złożenie wniosku o przyznanie dopłaty na druku nr Dms_ P1_f2 :

załączniki:

- oryginały faktur zakupu materiału siewnego

- przedstawienie wszystkich zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis, jakie rolnik otrzymał w ciągu 3  lat obrotowych tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie. Łączna kwota pomocy dla producenta rolnego nie może przekroczyć 15 000  euro  w   ciągu  3 lat obrotowych.

Burmistrz Byczyny  w celu sprawnego przeprowadzenia procedury związanej z uzyskaniem dopłaty w przypadku zbóż ozimych będzie przyjmował wnioski rolników w celu zbiorczego dostarczenia do ARR  w Opolu od dnia 1 lutego 2014 r. do dnia 28 lutego 2014 r.

Więcej informacji można uzyskać:

1)       Urząd Miejski w Byczynie (tel. 77 413-41-50 wew. 37)

2)       Oddział Terenowy Agencji  Rynku Rolnego w Opolu  (tel. 77 441-70-00)

Burmistrz Byczyny

/-/ Ryszard Grüner