Logo Byczyny

Co warto wiedzieć o azbeście

OGŁOSZENIE

o naborze wniosków o udzielenie dotacji w formie nieodpłatnego świadczenia - usługi polegającej na unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Byczyna

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił konkursowy nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego. W ramach tego konkursu Gmina Byczyna ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości znajdujących się na jej obszarze.

W związku z powyższym Gmina Byczyna planuje wystąpić o dofinansowanie do WFOŚiGW w Opolu zadania pod nazwą „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Byczyna " w imieniu wszystkich zainteresowanych mieszkańców i przedsiębiorców na posesjach, których znajdują się wyroby zawierające azbest i są oni ujęci w dokumentacji inwentaryzacyjnej Gminy Byczyna.

Dofinansowanie stanowi 100 % kosztów obejmujących:
demontaż, zbieranie, transport, unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Właściciel nieruchomości pokrywa koszt  zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.

W przypadku zakwalifikowania do dofinansowania przez WFOŚiGW w Opolu wniosku złożonego przez gminę, całkowity koszt obejmujący demontaż, zbieranie, transport, unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z poszczególnych posesji zostanie ustalony po dokonaniu wyboru przez gminę uprawnionego wykonawcy, który będzie realizował tą usługę na jej terenie. Wybór wykonawcy w zależności od szacunkowej wartości zamówienia zostanie dokonany zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

W związku z powyższym ogłaszam nabór wniosków o udzielenie dotacji w formie usługi na zadanie polegające na „Unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Byczyna."

Wnioski o udzielenie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy składać w terminie do 20.03.2015 r., w Urzędzie Miejskim w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna, w pok. nr 19 na formularzu wniosku, który można pobrać m.in. od: Sołtysa wsi lub w Urzędzie Miejskim w Byczynie, pok. 25 lub pobrać ze strony internetowej: http://www.byczyna.pl  zakładka Azbest - „Co warto wiedzieć o AZBEŚCIE.”

Przewidywany termin realizacji zadania od czerwca 2015 r. do września 2015 r. w tym procedura związana z wyborem wykonawcy.

 Burmistrz Byczyny

/-/ Robert Świerczek

                                                                                 

Do wniosku należy dołączyć:

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu - obowiązkowo, w przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgody wszystkich, pozostałych współwłaścicieli na realizację zadania.

2. Formularz z informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

3. Oświadczenie, że do dnia podpisania umowy beneficjent końcowy dostarczy dokument potwierdzający zgłoszenie remontu związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest lub pozwolenie na budowę, wymagane w przypadku gdy podczas rozbiórki elementów budowlanych zawierających azbest nastąpi zmiana elementów konstrukcyjnych obiektu lub zmiana wyglądu w odniesieniu do otaczającej zabudowy.

UWAGA!

O zakwalifikowaniu wniosku do realizacji decyduje kolejność złożenia kompletnego wniosku.

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Byczyna o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W przypadku, gdy wniosek Gminy Byczyna nie zostanie zakwalifikowany do realizacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, zadanie nie będzie realizowane, a konkurs zostanie unieważniony.

- PDF1 - Wzór wniosku o dofinansowanie.pdf (61,87KB)

- PDF2 - Oświadczenie o dostarczeniu zgłoszenia prac budowlanych.pdf (45,03KB)

- PDF3 - Oświadczenie o pomocy de minimis.pdf (39,05KB)

- PDF4 - Wzór formularza informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających sie o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie..pdf (350,34KB)

- PDF5 - Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf (85,89KB)