Logo Byczyny

BIGS 2009-2011

BYCZYŃSKI INKUBATOR GOSPODARKI SPOŁECZNEJ 2009-2011

Kapital Ludzki na strone.jpeg Unia na strone.jpeg

Projekt:  Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Byczyna od początku lutego 2009 r. realizuje projekt pn. „Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pieniądze na ten cel w wysokości 481.055 PLN zostały pozyskane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej. 

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu wsparciem objętych zostanie:

1) co najmniej 150 osób fizycznych z terenów województwa opolskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym: osoby długotrwale bezrobotne, zagrożone marginalizacją społeczną, bezrobotni zamieszkujący tereny wiejskie oraz osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

Dzięki funkcjonowaniu Byczyńskiego Inkubatora Gospodarki Społecznej osoby te poprzez uczestnictwo w szkoleniach i indywidualnych konsultacjach doradczych mogą liczyć na kompleksowe wsparcie obejmujące wszystkie etapy przyczyniające się do działania podmiotu - od pomysłu, poprzez zarejestrowanie i pozyskanie funduszy na start, do usamodzielnienia i funkcjonowania przynoszącego zyski.

2) co najmniej 15 podmiotów ekonomii społecznej zarówno tych już istniejących, jak i nowopowstałych znajdujących się na terenie województwa opolskiego.

Poprzez realizację projektu ww. podmioty ekonomii społecznej będą mogły skorzystać z wiedzy i doświadczenia specjalistów udzielających porad i wskazówek związanych z prowadzeniem przedsiębiorstw społecznych w zakresie spraw organizacyjnych, finansowych oraz prawnych.

3) co najmniej 40 instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej znajdujących się w województwie opolskim w tym: urzędy gmin, Powiatowe Urzędy Pracy, ośrodki pomocy społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Centra Integracji Społecznej oraz organizacje pozarządowe.

Poprzez realizację projektu: Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej pracownicy zajmujący się problematyką polityki społecznej będą mogli skorzystać z cyklu interesujących szkoleń promujących zagadnienie ekonomii społecznej wśród instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej.

Tytułowy „Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej” jako podmiot instytucjonalnie wspierający przedsiębiorczość społeczną w regionie, umiejscowiony został w budynku byłej szkoły podstawowej w Polanowicach. Tam też mieści się biuro projektu, oraz punkt konsultacyjno - doradczy, w którym wykwalifikowani specjaliści w dziedzinie ekonomii społecznej służą Państwu doradztwem i pomocą.

Więcej informacji na:

http://www.inkubator.byczyna.pl/cms/php/strona.php3?cms=cms_bigsp