Logo Byczyny

BIGS 2013-2015

BYCZYŃSKI INKUBATOR GOSPODARKI SPOŁECZNEJ 2013-2015
- OWES DLA SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO

 Kapital Ludzki na strone.jpeg Unia na strone.jpeg

Informujemy, iż z dniem 1 lutego 2013 r. w związku z otrzymaniem środków finansowych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej rozpoczęliśmy realizację projektu:

„Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej

-OWES dla subregionu północnego”

który jest, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Głównym celem projektu, jest poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących teren powiatu kluczborskiego, oleskiego, brzeskiego i namysłowskiego. Cel ten będzie realizowany poprzez:

- pomoc doradczą w zakresie prawa, księgowości, marketingu, zarządzania i promocji i prowadzenia PES.

- usługi szkoleniowe dotyczące nabycie kompleksowej wiedzy w zakresie zakładania i prowadzenia Spółdzielni dla  osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, przedstawicieli ngo, JST, kościelnych osób prawnych.

- bezzwrotne jednorazowe dotacje inwestycyjne do 20 tys. zł na osobę, dla osób zakładających/przystępujących/zatrudnianych w spółdzielniach socjalnych.

- wsparcie pomostowe podstawowe i przedłużone w kwocie (do1200zł/m-c/os)  dla uczestników projektu spełniający dodatkowe kryteria zgodnych z regulaminem udzielania wsparcia.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z oferty.

Więcej informacji na:

http://www.inkubator.byczyna.pl/cms/php/strona.php3?cms=cms_bigsp  lub poniżej:


* PDFZarządzenie Burmistrza Byczyny z dnia 12.02.2014 w sprawie powołania Komisji Oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.pdf (56,02KB)


* II etap rekrutacji do projektu Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej - OWES dla subregionu północnego


Gmina Byczyna

ogłasza ostateczne listy rankingowe osób fizycznych, osób prawnych oraz listę rezerwową osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

pn. „Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej- OWES dla subregionu północnego”.

Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VII Promocja Integracji Społecznej
Dzia­ła­nia 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałania 7.2.2 Wsparcie Ekonomii Społecznej

 

PDFOstateczna lista rankingowa osób prawnych zakwalifikowanych do udziału w projekcie.pdf (70,09KB)
PDFOstateczna lista rankingowa osób fizycznych zakwalifikowanych do udziału w projekcie.pdf (60,98KB)
PDFLista rezerwowa osób fizycznych zakwalifikowanych do udziału w projekcie.pdf (47,68KB)

 


Gmina Byczyna

ogłasza wstępne listy rankingowe osób fizycznych, osób prawnych oraz listę rezerwową osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

pn. „Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej- OWES dla subregionu północnego”.

Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VII Promocja Integracji Społecznej
Dzia­ła­nia 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałania 7.2.2 Wsparcie Ekonomii Społecznej

* PDFWstępna lista rankingowa osób prawnych zakwalifikowanych do udziału w projekcie.pdf (76,89KB)
* PDFWstępna lista rankingowa osób fizycznych zakwalifikowanych do udziału w projekcie.pdf (69,03KB)
* PDFLista rezerwowa osób fizycznych.pdf (52,77KB)


* JPEGZarządzenie nr 27-2014 Burmistrza Byczyny z dn. 18.02.2014 w sprawie zatwierdzenia podstawowej listy rankingowej.jpeg (129,37KB)

 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2014 Burmistrza Byczyny z dn.18.02.2014 r. :

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27-2014 Burmistrza Byczyny z dn. 18.02.2014 - podstawowa lista rankingowa.jpeg


* JPEGZarządzenie nr 33 Burmistrza Byczyny z dnia 04.03.2014 r. w sprawie zatwierdzenia podstawowej listy rankingowej Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.jpeg (145,93KB)

* JPEGZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 33 Burmistrza Byczyny z dn. 04.03.2014 r..jpeg (53,06KB)

* JPEGZarządzenie nr 34 Burmistrza Byczyny z dnia 04.03.2014 r. w sprawie zatwierdzenia ostatecznej listy rankingowej.jpeg (147,59KB)

* JPEGZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 34 Burmistrza Byczyny z dnia 04.03.2014 r..jpeg (66,94KB)


* Scan10837.jpeg

* Scan10839.jpeg


* Zarządzenie nr 73 Burmistrza Byczyny z dnia 09.05.2014 r..jpeg


* Zarządzenie nr 77.jpeg

* Załącznik do zarządzenia nr 77.jpeg


* PDFZarządzenie nr 97 Burmistrza Byczyny z dn. 26.06.2014 do Regulaminu przyznawania środków finansowych.pdf (48,95KB)

* PDFRegulamin przyznawania środków finansowych - czerwiec 2014.pdf (859,72KB)


* PDFZarządzenie nr 104 Burmistrza Byczyny z dn. 07.07.2014 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.pdf (50,68KB)


* PDFZarządzenie nr 107 Burmistrza Byczyny z dn. 10 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia ostatecznej listy rankingowej wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.pdf (40,60KB)

* PDFZałacznik nr 1 do Zarządzenia nr 107 Burmistrza Byczyny z dn. 10 lipca 2014 r. - Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla spóldzielni socjalnych.pdf (24,31KB)


* PDFZarządzenie nr 117 Burmistrza Byczyny z dnia 17 lipca 2014 r. oraz załącznik nr 1 do Zarządzenia - podstawowa lista rankingowa wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe.pdf (76,37KB)


* PDFZarządzenie nr 121 Burmistrza Byczyny z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Wniosków.pdf (56,26KB)


* PDFZarządzenie nr 122 Burmistrza Byczyny z 30 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia ostatecznej listy rankingowej Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.pdf (70,18KB)


* PDFZarządzenie nr 127 Burmistrza Byczyny z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania środków finansowych dla spółdzielni socjalnych oraz udzielania wsparcia pomostowego.pdf (58,32KB)

* PDFNOWY Regulamin przyznawania środków finansowych.pdf (863,36KB)


* PDFZarządzenie Nr 145-2014 Burmistrza Byczyny z dnia 1 wrzesnia 2014 r..pdf (56,36KB)

* DOCXZał. nr 4a. Wzór umowy na otrzymanie środków finansowych na przystąpienie do spółdzielni socjalnej.docx (53,04KB)

* DOCXZał. nr 4b. Wzór umowy na otrzymanie środków finansowych na założenie i działalność spółdzielni socjalnej.docx (56,34KB)

* DOCXZał. nr 4c. Wzór umowy na otrzymanie środków finansowych na zatrudnienie w spółdzielni socjalnej.docx (45,64KB)


* PDFZarządzenie Nr 152 Burmistrza Byczyny z dn. 10.09.2014 r. w sprawie zatwierdzenia podstawowej listy rankingowej.pdf (40,95KB)

* PDFZał. Nr 1 do Zarządzenia Nr 152 Burmistrza Byczyny z dn. 10.09.2014 r..pdf (23,27KB)


* PDFZarządzenie nr 159 Burmistrza Byczyny z dnia 22.09.2014 r. w sprawie zatwierdzenia ostatecznej listy rankingowej.pdf (40,12KB)

* PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 159 Burmistrza Byczyny z dn. 22.09.2014 r..pdf (23,98KB)


* PDFZarządzenie nr 175 Burmistrza Byczyny z dnia 08.10.2014 r. w sprawie zaktualizowania wzorów umów do Regulaminu przyznawania środków finansowych.pdf (46,07KB)


* PDFZarządzenie nr 203 Burmistrza Byczyny z dn. 18.11.2014 r. w sprawie zatwierdzenia podstawowej listy rankingowej Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.pdf (64,46KB)


* PDFZarządzenie nr 212 Burmistrza Byczyny z dn. 27.11.2014 w sprawie zatwierdzenia ostatecznej listy rankingowej dot. przyznania podstawowego wsparcia pomostowego.pdf (63,20KB)


Zarządzenie nr 226 Burmistrza Byczyny.jpeg

zał.1 do zarządzenia nr 226.jpeg


* PDFZarządzenie nr 233 Burmistrza Byczyny z dnia 18.12.2014 r. w sprawie zatwierdzenia ostatecznej listy rankingowej Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.pdf (73,86KB)


* PDFZarządzenie nr 4 Burmistrza Byczyny z dnia 12.01.2015 r. w sprawie aktualizacji Regulaminu przyznawania środków finansowych wraz z załącznikami.pdf (42,81KB)


* PDFZarządzenie nr 31 Burmistrza Byczyny z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia.pdf (36,48KB)