Logo Byczyny

Załatwianie spraw

Co i gdzie załatwić w Urzędzie?

 

Nr pokoju

Nazwa komórki

Wykaz spraw
do załatwienia

Nr 20
I piętro

 

Burmistrz Byczyny

 

Skargi i wnioski 

Nr 26
II piętro

Z-ca Burmistrza

Gospodarka społeczna

Nr 4

parter

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Zatrudnianie pracowników urzędu. Sprawy bezrobotnych, staże, kadry, BHP

Nr 5 
parter

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 

Ewidencja ludności
Meldunki, Dowody osobiste
Rejestracja przedpoborowych

 

Nr 14

I piętro

Referat finansowo-
księgowo-podatkowy

Wymiar i pobór podatków

Kasa urzędu miejskiego

Nr 14 a

I piętro

Referat finansowo-
księgowy

Skarbnik Gminy

Z-ca Skarbnika Gminy

Nr 16
I piętro

Referat finansowo-
księgowy

Księgowość urzędu,

Wystawianie faktur

Nr 17 
I piętro

Referat organizacyjny

Kadry, Oświata

 

Zatrudnianie pracowników urzędu,

Sprawy bezrobotnych, staże

Zaświadczenia o zatrudnieniu

i wynagrodzeniu Rp-7

Akta po PMR Kolonia Długa

Sprawy oświaty w gminie,

Dowóz dzieci do szkół

Sprawy wojskowe, BHP

Nr 18

I piętro

Sekretarz Gminy

Referat organizacyjny

Organizacja pracy urzędu

Wnioski o udostępnienie

danych osobowych

Współpraca z mediami,

Organizacja praktyk

Nr 19

I piętro

Referat organizacyjny

Sekretariat Urzędu

 

Kancelaria ogólna, biuro podawcze

Rejestracja skarg i wnioski,

Promocja gminy

Nr 22

II piętro

Referat budownictwa
i rolnictwa

Sprzedaż mienia komunalnego

Zamówienia publiczne,

Współpraca z zarządcami
i wspólnotami mieszkaniowymi

Gospodarka gruntami Drogi gminne

Cmentarnictwo, ochrona zabytków

Nr 24

II piętro

Referat budownictwa
i rolnictwa

Z-ca Burmistrza Byczyny

 

Decyzje o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu

Wypisy z planu

zagospodarowania przestrzennego

Gospodarka komunalna

Nr 25

II piętro

Referat budownictwa
i rolnictwa

Ewidencja działalności gospodarczej

Koncesja na sprzedaż alkoholu

Ochrona środowiska

Wydawanie zezwoleń
na wycinkę drzew

Współpraca z przedsiębiorcami

Nr 26

II piętro

Referat budownictwa
i rolnictwa

Rolnictwo i gospodarka gruntami

Współpraca z Sołectwami

Profilaktyka antyalkoholowa

Współpraca z organizacjami

 pożytku publicznego