Logo Byczyny

Sesja Rady Miejskiej w Byczynie 29.05.2012 r.

We wtorek 29.05.2012 r. o godz. 14 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie odbędzie się XXIII sesja Rady Miejskiej w Byczynie VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXII sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Byczynie dotyczącego funkcjonowania ratownictwa medycznego na terenie powiatu kluczborskiego i gminy Byczyna,

b) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego,

c) rozpatrzenia skargi Pani Marii Bilińskiej na Burmistrza Byczyny,

d) rozpatrzenia skargi Pana Jarosława Soroczyńskiego na Burmistrza Byczyny,

e) przystąpienia Gminy Byczyna do realizacji projektu pod nazwą: „Mój Rynek w Byczynie” w ramach Działania osi 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Poddziałanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,

f) zmiany uchwały,

g) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025

h )zmian w budżecie gminy na 2012 rok

i) zmiany uchwały,

j) przystąpienia Gminy Byczyna/Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach jako partnera Spółdzielni Socjalnej UHP w Byczynie do realizacji projektu pod nazwą: „Twoje życie-nasza wspólna sprawa”; Priorytet: VII. Promocja Integracji Społecznej; Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; Poddziałanie: 7.2.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

7. Organizacja wypoczynku letniego na terenie g.Byczyna – oferty Ośrodka Kultury i PSP, PP.

8.  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

9.  Wolne wnioski i zapytania.
10.  Komunikaty.
11.  Zakończenie sesji.
 
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Byczynie
 
Grzegorz Kapica