Logo Byczyny

Komunikat Burmistrza Byczyny

K O M U N I K A T

B u r m i s t r z a    B Y C Z Y N Y

1. Burmistrz Byczyny przypomina, że w celu skorzystania z obowiązujących jeszcze przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U z 2005 r. Nr 175 poz. 1459 ze zmianami) w zakresie przewidzianych przez ustawodawcę bonifikat od opłaty za przekształcenie

- w wysokości 90% / z tytułu dochodów na jednego członka rodziny nie przekraczających przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok, w którym wystąpiono z żądaniem przekształcenia, pomniejszone o potracone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe za II półrocze 2010 r. - w/w dochód wynosił 2.917,14 zł. / - na podstawie art. 4 ust. 8 w/w ustawy,

- oraz w wysokości 50%/ dla osób, których nieruchomość ma ustanowione prawo użytkowania wieczystego przed 05 grudnia 1990 r. oraz ich następców prawnych / - art. 4 ust. 9  w/w ustawy /  - należy się pośpieszyć ze złożeniem właściwego wniosku.

Zgodnie  z  art. 1 ust. 1   powołanej  powyżej  ustawy  z  dnia  29 lipca  2005 r. z  żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości mogą wystąpić osoby fizyczne, będące w dniu wejścia w życie ustawy użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych.

Przepisy dotyczące zastosowania powyższych bonifikat obowiązują w okresie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 stycznia 2010 r. (Sygn. akt K/9/08) w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej, w którym stwierdził niezgodność z Konstytucją Rzeczpospolitej przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, dotyczących obligatoryjnych bonifikat od opłat za przekształcenie tj. art. 4 ust. 8 i 9 ustawy.

Wobec tego, Burmistrz Byczyny może udzielać przedmiotowych bonifikat wnioskodawcom spełniającym w/w kryterium ich udzielania do dnia 08 sierpnia 2011 r. / ostateczny termin składania wniosków, o których wyżej mowa/ .

Po tym terminie będą wydawane decyzje administracyjne w tym zakresie zgodnie z ustawą do końca terminu przewidzianego w art. 1 ust. 5 ustawy tj. do dnia 31 grudnia 2012 r., ale bez omówionych bonifikat od opłaty za w/w przekształcenie.

Procedura prowadzącą do wydania decyzji administracyjnej o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości trwa około 3 miesięcy, a złożenie wniosku do 08 sierpnia 2011 r. pozwoli na jego rozpatrzenie z zastosowaniem jeszcze obowiązujących przepisów dotyczących bonifikat.

Wniosek można pobrać w Urzędzie Miejskim w Byczynie - Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa, 46-220 Byczyna , ul. Rynek 1, II piętro, pokój nr 23.  

Do wniosku należy dołączyć:

- aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości

- kopię dokumentu, na podstawie którego użytkowanie wieczyste zostało nabyte

- wypełnione oświadczenie o dochodach brutto na jednego członka rodziny za II półrocze 2010 r. wraz z dokumentami poświadczającymi tj. zaświadczenie od pracodawcy, Urzędu Skarbowego lub ZUS- w przypadku ubiegania się o bonifikatę w wysokości 90%.

2. Burmistrz  Byczyny  przypomina również o kończącym się aktualnie procesie informatyzacji ksiąg wieczystych. Proces ten to umieszczenie zawartości księgi wieczystej w centralnej bazie danych za pośrednictwem Internetu, co zapewni możliwość sprawdzania treści ksiąg bez konieczności wizyty w sądzie.

Utworzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości publiczny, bezpłatny i powszechny dostęp do ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie elektronicznym, umożliwia ich przeglądanie przez Internet po podaniu numeru księgi wieczystej. Dostęp uzyskuje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w menu „Rejestry i ewidencje” i podmenu „Nowa księga wieczysta”, po czym należy nacisnąć na link „Przeglądarka ksiąg wieczystych”. Innym i zarazem prostszym sposobem jest wywołanie aplikacji poprzez wpisanie adresu www.ekw.ms.gov.pl lub www.elektroniczne-ksiegi-wieczyste.pl w przeglądarce internetowej. Warto sprawdzić zapisy księgi wieczystej prowadzonej dla własnej nieruchomości. Pozwoli to na uniknięcie kłopotów z chwilą podjęcia czynności prawnych.

Drugim urzędowym rejestrem publicznym, którego podstawową funkcją jest ujawnienie stanu faktycznego nieruchomości oraz rejestru danych, które osobom fizycznym i prawnym oraz państwu umożliwiają realizację zadań związanych z gospodarką zasobami ziemi i nieruchomości jest ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości). Ewidencję gruntów i budynków prowadzą starostowie.

Dla  Gminy  Byczyna  ewidencję  gruntów  i  budynków  prowadzi  Starosta Kluczborski  - siedziba:  46-200 Kluczbork , ul. Katowicka 1 .

Zgodnie z ustawowym zapisem art. 22 ust.2 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U.2010.193.1287), osoby będące właścicielem jak również osoby fizyczne lub prawne w odniesieniu do gruntów państwowych i samorządowych, w których władaniu znajdują się grunty i budynki lub ich części, są obowiązane zgłaszać właściwemu staroście wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków w termie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian. Obowiązek ten nie dotyczy zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikających z decyzji właściwych organów.

 

Burmistrz Byczyny

/-/ Ryszard Grüner

 

Sporządziła : Teresa Pawlicka / tel.077 413 41 50 wew. 29 /