Logo Byczyny

Projekt Polanowice

PROJEKT POLANOWICE

Zaproszenie 14 rodzin, czyli około 60 osób jest, poza realizacją ustawy o repatriacji wykonywaniem zadań wynikających z przyjętej przez Województwo Opolskie Specjalnej Strefy Demograficznej, wpisuje się również w strategię województwa opolskiego. Osiedlenie się 60 osób jest przeciwdziałaniem depopulacji w naszym województwie.

Rozwiązanie problemu demograficznego jest szczególnie ważne w województwie opolskim. Jak zauważono w ostatniej Angorze (Nr 43 z 27.10.2013 r.) „Do osiągnięcia sukcesu (…przez Polskę) potrzebna jest też dobra polityka prorodzinna i rozwiązanie problemu demograficznego oraz otwarcie się na imigrantów ze Wschodu – Jeśli wydaje nam się to niemożliwe – mówi Marcin Piątkowski – to pamiętajmy, że Hiszpania w latach 90. przyjęła 6 milionów emigrantów, a nasi sąsiedzi Czesi – pół miliona w ciągu niecałej dekady”.

Dla Gminy Byczyna zaproszenie 14 rodzin jest dużym wyzwaniem logistycznym i prawnym. Jednakże z tytułu zaproszenia repatriantów Gmina uzyska wiele korzyści. Poza wspomnianym wcześniej zwiększeniem liczby mieszkańców, będzie to również zakup i zagospodarowanie pałacu w Polanowicach oraz przygotowanie (adaptacja) 5 mieszkań komunalnych dla mieszkańców gminy. Gmina zobowiązała się do zapewnienia zatrudnienia dla jednej osoby z każdej zaproszonej rodziny. Ten przepis uchwały gmina dotychczas realizowała. Spośród repatriantów przybyłych do Polski większość szybko znalazła zatrudnienie. Motywacją dla pracodawcy, przy zatrudnieniu repatrianta jest możliwość uzyskania dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie repatrianta, jeżeli zatrudni go na okres, co najmniej 2 lat. Wsparcie dla pracodawcy, w tym okresie wynosi około 40 tys. zł. Z takiej formy aktywizacji skorzystało 5 pracodawców z terenu gminy Byczyna zatrudniając w sumie 6 repatriantów. Inną formę aktywizacji zawodowej oferuje repatriantom Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach. Jest to 12 miesięczny indywidualny program powrotu na rynek pracy skierowany dla osób wykluczonych społecznie (w tym długotrwale bezrobotnych). Uczestnik Centrum przez cały okres udziału w programie otrzymuje comiesięczny zasiłek integracyjny oraz nabywa umiejętności niezbędnych do powrotu na rynek pracy. Dodatkowo z ofertą zatrudnienia repatriantów występują działające na terenie gminy spółdzielnie socjalne (założone przez osoby fizyczne lub prawne). Z tej formy zatrudnienia skorzystało kilkoro repatriantów. Ponadto, od II półrocza 2014 r. rozpocznie działalność w Polanowicach Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości, instytucja, której celem jest pomoc podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą, między innymi poprzez prowadzenie księgowości, czy wynajem, po cenach preferencyjnych powierzchni handlowych, produkcyjnych, usługowych. BIP będzie instytucją dla bardziej przedsiębiorczych repatriantów, tych, którzy mają pomysł na samozatrudnienie.

Wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie opolskim w dniu złożenia wniosku: 3.511,00 zł

Dla wniosku Gminy Byczyna dot. osiedlenia się 14 rodzin polskiego pochodzenia w Polanowicach: 45 m2 powierzchni mieszkalnej x 3.511,00 zł = 157.995,00 zł x 14 rodzin = 2.211.930,00 zł

Koszt zakupu pałacu od Powiatu Kluczborskiego - 1.022.000,00 zł w tym koszty aktu notarialnego)

Koszt zakupu wyposażenia do 14 mieszkań – 14 x 20.000,00 zł = 280.000,00 zł

            Dotychczas żadna z gmin w Polsce nie zdecydowała się na jednorazowe zaproszenia tak dużej liczby naszych rodaków ze Wschodu. Projekt Polanowice – taką nazwę dla tego zadania przyjęli wspólnie Wojewoda Opolski, Starosta Kluczborski i Burmistrz Byczyny – jest projektem, który może stać się wzorcem dla innych gmin w kraju. Nie tylko przy zapraszaniu repatriantów (realizacji ustawy o repatriacji), ale także przy sprowadzaniu do pracy cudzoziemców ze Wschodu (realizacji nowelizowanej ustawy o cudzoziemcach).