Logo Byczyny

Sesja Rady Miejskiej w Byczynie 27.06.2012 r.

W środę 27.06.2012 r. o godz. 14 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie odbędzie się XXIV sesja Rady Miejskiej w Byczynie VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Byczyna za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok,

- zapoznanie z zarządzeniem nr 19/2012 Burmistrza Byczyny z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Byczyna za 2011 rok,

- zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Byczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok,

- zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Byczynie w sprawie wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2011 rok

b) udzielenia Burmistrzowi Byczyny – Panu Ryszardowi Grünerowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2011 rok,

- zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Byczynie wniosku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Byczyny absolutorium.

c) zawarcia aktu partnerstwa pomiędzy Gminą Byczyna i Gminą Csókakő

d) zawarcia porozumienia międzygminnego w celu przeprowadzenia procesu zakupowego i świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej,

e) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Byczyna,

f) zmiany uchwały,

g) przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji,

h) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025,

i ) zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

7. Sprawozdanie Burmistrza Byczyny z działalności międzysesyjnej.

8. Zapoznanie się z problemami poszczególnych sołectw, wykorzystanie środków unijnych. 

9. Rozpatrzenie skargi Pani Ireny Kachny

10.  Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski i zapytania.

12. Komunikaty.

13. Zakończenie sesji.

 
 
                                                                                    Przewodniczący
 Rady Miejskiej
    w Byczynie
 
Grzegorz Kapica