Logo Byczyny

Projekt Fundacji Aktywizacji w Opolu pn. Krok do samodzielności

Projekt pn. Krok do samodzielności jest skierowany do osób niepełnosprawnych:

• w wieku od 18 do 67 lat (do wieku emerytalnego),

• będących w normie intelektualnej,

• posiadających aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności ,

• pozostających bez zatrudnienia tj. nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych, poszukujących pracy niezatrudnionych.

• nie będących na dzień rozpoczęcia projektu uczestnikami WTZ ani pracownikiem ZAZ

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i aktywności społecznej grupy 1500 osób niepełnosprawnych z całej Polski.

Beneficjenci uzyskają dostęp do kompleksowej oferty, dopasowanej do indywidualnych potrzeb, ukierunkowanej na przezwyciężanie problemów związanych z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych w życiu codziennym.

Zaplanowano m.in.:

• wsparcie trenera aktywności – w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania z każdym uczestnikiem projektu,

• indywidualne konsultacje z psychologiem, prawnikiem,

• warsztaty umiejętności społecznych, środowiskowe grupy wsparcia,

• indywidualne wsparcie instruktora przygotowującego do podjęcia aktywności społeczno- zawodowej,

• warsztaty „Usamodzielniania w sieci”.

Zadania te będą realizowane przez Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Opolu. Okres realizacji: 01.01.2014 r. do 31.03.2017 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.