Logo Byczyny

Podsumowanie projektu pn. Mobilni bez granic

Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego „Faveo” z Wrocławia podjęła w Polsce realizację projektu „Mobil ohne Barrieren – MOBA” (Mobilni bez granic), którego inicjatorem jest QFC GmbH. Działania zakładają terapię zawodowo-społeczną niepełnosprawnych osób dorosłych, które mają utrudniony dostęp do rynku pracy. Poprzez zagraniczne warsztaty zawodowe uczestnicy nie tylko nabywają nowe umiejętności, ale także doświadczają nowego środowiska kulturowego i uczą się komunikować w obcym języku, co ułatwia ich reintegrację zawodową. Zagraniczny wyjazd poprzedza gruntowne przygotowanie w kraju w formie zajęć socjoterapeutycznych i międzykulturowych, pozwalających przełamać barierę mentalną i osobowościową.

Dodatkowym elementem projektu MOBA jest międzynarodowa wymiana doświadczeń specjalistów pracujących na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem. Uczestniczą oni w konferencjach i podróżach studyjnych, dzięki którym następuje przepływ informacji i wykorzystywanie najlepszych rozwiązań poszczególnych krajów, a poprzez to ujednolicanie standardów pracy na poziomie ogólnoeuropejskim.

Projekt ten był finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W 2012 roku Fundacja „Faveo” nawiązała współpracę z Gminą Byczyna, dzięki której grupy uczestników niemieckich przyjeżdżały do Polski i objęte były wsparciem Centrum Integracji Społecznej w Polanowicach. Warsztatom zawodowym towarzyszył program kulturowy i nauka języka polskiego.

W latach 2012-2014 w Centrum w Polanowicach gościły cztery grupy uczestników projektu MOBA Fundacji QFC. Ostatnia grupa licząca 5 osób i opiekuna przebywała w naszej gminie od 04.02. do 04.03.2014 r. Osoby te zostały oddelegowane do różnych instytucji gminy oraz lokalnych przedsiębiorców, m.in. Ośrodka Kultury, Publicznej Szkoły Podstawowej w Byczynie oraz do CISPOL-u, gdzie poznawały specjalistyczną wiedzę i nabywały umiejętności różnych wykonywanych zawodów. Uczestnicy szkolili się m.in. w pielęgnacji terenów zielonych, zbieraniu i segregowaniu odpadów, w stolarstwie, ślusarstwie, warsztatach rękodzieła artystycznego oraz w pracach na kuchni. Dni wolne od pracy uczestnicy spędzali na poznawaniu najbliższych okolic, korzystaniu z przygotowanych specjalnie dla nich atrakcji, brali udział w wydarzeniach kulturalnych, organizowanych warsztatach, wycieczkach i zajęciach sportowo-rekreacyjnych.

W dniu 20.03.2014 r. w Magdeburgu odbyło się spotkanie podsumowujące realizowany projekt „Mobil ohne Barrieren”. Podczas spotkania prezentowane były cele i zadania projektu, współpraca polko-niemiecka w zakresie pomocy osobom z problemami, wspólna integracja oraz efekty jakie przyniósł projekt. Burmistrz Byczyny Ryszard Grüner również był obecny na spotkaniu w Niemczech. To tam przedstawił, jak wyglądał pobyt niemieckich uczestników na naszym terenie.  Omówił także rezultaty i korzyści płynące dla każdej strony ze współpracy oraz przybliżył metody i sposoby, jakie stosowało Centrum Integracji Społecznej w Polanowicach oraz nasi przedsiębiorcy, by zmotywować i pomóc powrócić niemieckim przyjaciołom do życia zawodowego i społecznego. 

Ostatnia grupa uczestników projektu MOBA wraz z opiekunką i tłumaczką:

Obraz1.jpeg