Logo Byczyny

Badam się, więc mam pewność! Bezpłatne badania cytologiczne w Opolu

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy prowadzi w 2014 roku działania mające na celu podniesienie zgłaszalności kobiet do programu wczesnego wykrywania raka szyjki macicy. Ideą Programu jest upowszechnienie zachowań prozdrowotnych, w tym podkreślenie roli bezpłatnych, profilaktycznych badań cytologicznych w zapobieganiu chorobom nowotworowym  u kobiet.

Rak szyjki macicy jest drugim co do częstości występowania, po raku piersi nowotworem złośliwym u  kobiet na świecie. Tylko masowe i systematyczne badania cytologiczne w znaczący sposób pozwolą uniknąć procesu nowotworowego.

Ośrodek funkcjonuje od 2006 r. na podstawie programów zdrowotnych uchwalonych przez Sejm RP, jako jedno z zadań „Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych”. W ramach realizacji zadań prowadzi na terenie województwa opolskiego następujące działania: happeningi, szkolenia, spotkania edukacyjne w szkołach i samorządach lokalnych, zakładach pracy, współpracuje z Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Kołami Gospodyń Wiejskich, organizuje konferencje dla kobiet, lekarzy POZ i samorządowców, współpracuje z gminami, które przystąpiły do programu „Zdrowa Gmina”, produkuje i rozprowadza materiały edukacyjno-informacyjne dot. Programu, angażuje lokalne media i samorządy lokalne, prowadzi kampanie reklamowe, wysyła imienne zaproszenia do kobiet na badania cytologiczne. 

Uzyskane wyniki dotyczące realizacji Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy są dalekie od oczekiwań; intensyfikacja wspólnych działań na „wszystkich frontach”, na rzecz powszechnej zgłaszalności na badania cytologiczne w ramach Programu zaowocuje wzrostem i poziomem wiedzy o roli profilaktyki w onkologii a świadomość wagi zagadnienia poprawi wyniki w walce z rakiem szyjki macicy, których nie będziemy musieli wstydzić się w UE.

* PDFBadam się, więc mam pewność! Bezpłatne badania cytologiczne.pdf (291,11KB)