Logo Byczyny

Sesja Rady Miejskiej w Byczynie 24.04.2014 r.

W dniu 24.04.2014 r. (czwartek) o godz. 14 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie odbędzie się XLVIII sesja Rady Miejskiej w Byczynie VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XLVI i XLVII sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Prezentacja CISPOL-u Polanowice – wykorzystanie środków, kierunki rozwoju i działalności

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025,

c) zmian w budżecie gminy na 2014 rok,

d) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary w obrębach : Gołkowice, Proślice, Sarnów, Roszkowice,

e) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej,

8. Sprawozdanie Burmistrza Byczyny z działalności międzysesyjnej.

9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Komunikaty.

12. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

w Byczynie

Grzegorz Kapica