Logo Byczyny

Sesja Rady Miejskiej w Byczynie 29.04.2014 r.

W dniu 29.05.2014 r. (czwartek) o godz. 14 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie odbędzie się XLIX sesja Rady Miejskiej w Byczynie VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025,

c) zmian w budżecie gminy na 2014 rok,

d) wyrażenia zgody Burmistrzowi na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej,

e) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego,

f) uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Byczyna zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Byczyna przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2014.

7. Przedstawienie strategii rozwoju Gminy Byczyna.

8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Komunikaty.

11. Zakończenie sesji.

                 Przewodniczący

                Rady Miejskiej

               w Byczynie

               Grzegorz Kapica