Logo Byczyny

Sesja Rady Miejskiej w Byczynie 25.06.2014 r.

W dniu 25.06.2014 r. (środa) o godz. 14 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie odbędzie się L sesja Rady Miejskiej w Byczynie VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji.         

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Byczyna za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

- zapoznanie z zarządzeniem nr 47/2014 Burmistrza Byczyny z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Byczyna za 2013 r.,

- zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Byczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 r.,

- zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Byczynie w sprawie wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2013 r.

b) udzielenia Burmistrzowi Byczyny – Panu Ryszardowi Grünerowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Byczyna za 2013 r.

- zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Byczynie wniosku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Byczyny absolutorium.

c) wyrażenia zgody Burmistrzowi na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej,

d) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Byczyna,

e) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Byczyna,

f) zaciągnięcia kredytu,

g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2014 2025,

i) zmian w budżecie gminy na 2014 rok

 j) zmiany uchwały.

7. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski i zapytania

10. Komunikaty.

11. Zakończenie sesji.

 

                                  Przewodniczący

                                Rady Miejskiej

                                 w Byczynie

                                 Grzegorz Kapica