Logo Byczyny

Inspektor nadzoru operacji Mój Rynek w Byczynie

LOGA.jpeg

Byczyna, 4.07.2014 r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Gmina Byczyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie, 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.

 

NADZÓR INWESTORSKI dla OPERACJI

„MÓJ RYNEK W BYCZYNIE”

 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

Zadanie obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych operacji, które zawierają m.in. remont i przebudowę nawierzchni placu rynku w Byczynie oraz parkingu pomiędzy ulicą Wolności a ul. Okrężną; budowę targowiska na rynku w Byczynie; wykonanie fontanny miejskiej; budowę przyłączy i wymianę sieci wodociągowej, bezwykopową renowację sieci deszczowej i czyszczenie sieci kanalizacyjnej na potrzeby targowiska, fontanny miejskiej oraz budynków w Rynku; wykonaniem przyłączy elektrycznych na potrzeby targowiska na Rynku w Byczynie.

Planowany termin zakończenia nadzorowanych robót budowlanych operacji:  31 grudnia 2014 r., rozliczenie inwestycji styczeń – luty 2015 r.

W załączeniu przesyłamy szczegółowe dokumenty dla wyceny oferty:

Zał. 1. Oferta – do wypełnienia.

Zał. 2. Projekt umowy dla wykonania usługi.

Zał. 3a. Opis zamówienia dla inwestycji.

Zał. 3b. Wyciąg z dokumentacji technicznej zadania.

 

Ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem „NADZÓR INWESTORSKI DLA OPERACJI
„MÓJ RYNEK W BYCZYNIE” .”

Oczekujemy na przesłanie pocztą tradycyjną lub dostarczenie osobiście, do sekretariatu, wypełnionego druku oferty w terminie do 11 lipca 2014 r. do godz. 15:00 (decyduje data dostarczenia wypełnionego formularza oferty) na adres:

 

Gmina Byczyna, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna

 

 

/-/ Ryszard Grüner

Burmistrz Byczyny

PDFzal_1 OFERTA.pdf (133,62KB)

PDFzal_2 PROJEKT UMOWY IN.pdf (126,49KB)

PDFzal_3a OPIS DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO.pdf (124,06KB)

RARzal_3b WYCIAG DOKUMENTACJA TECHNICZNA.rar (25,57MB)