Logo Byczyny

Stawki, terminy i zwolnienia z podatków i opłat lokalnych

Stawki podatków i opłat lokalnych na 2005 rok

 

I.              Podatek od nieruchomości

1.      od gruntów:

a)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0.65 zł. od 1 m2,

b)      pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,52 zł. od 1 ha powierzchni,

c)      pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 0,23 zł. od 1 m2,

2.      od budynków lub ich części:

a)      mieszkalnych – 0,54 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 17,50 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,37 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,40 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e)      pozostałych – 5,37 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3.      od budowli – 2% ich wartości określony na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7.

II.           Podatek rolny:

-         stawka za 1 ha fizyczny – 118, 40 zł.

-         stawka za 1 ha przeliczeniowy – 94,175 zł.

III.         Podatek leśny:
od 1 ha lasu trzeba będzie zapłacić za cały rok 26,50 zł.

IV.        Podatek od posiadania psów:
W 2005 roku zapłacimy podatek w wysokości 30 zł. za każdego psa.

V.           Opłata targowa:
wysokość opłaty targowej określa Uchwała Nr XVI/155/04 Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 kwietnia 2004 roku.

 

Terminy płatności podatków
i opłat lokalnych na 2005 rok

 

 

I.              Podatek od nieruchomości
Od osób fizycznych podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia:
- 15 marca
- 15 maja
- 15 września
- 15 listopada.

Osoby prawne obowiązane są wpłacać obliczony w deklaracji podatek
od nieruchomości bez wezwania w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.

II.           Podatek rolny.
Podatek rolny od osób fizycznych i osób prawnych jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach
do dnia:
- 15 marca,
- 15 maja,
- 15 września,
- 13 listopada.

III.         Podatek leśny:
Od osób fizycznych podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach
do dnia:
- 15 marca
- 15 maja
- 15 września
- 15 listopada.

Osoby prawne obowiązane są wpłacać obliczony w deklaracji podatek leśny za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.

IV.        Podatek od posiadania psów:
Osoby fizyczne obowiązane są bez wezwania wpłacić podatek od posiadania psa
do dnia 30 czerwca roku podatkowego.

V.           Podatek od środków transportowych
Osoby fizyczne i osoby prawne uiszczają podatek od środków transportowych
bez wezwania w terminie
do dnia:
- 15 lutego,
- 15 września.