Logo Byczyny

Nadzór archeologiczny - "Mój Rynek w Byczynie"

LOGA.jpeg

Byczyna, dn. 11.07.2014 r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Gmina Byczyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie, 46-220 Byczyna, ul. Rynek 1, zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.

NADZÓR ARCHEOLOGICZNY i RATUNKOWE BADANIA ARCHEOLOGICZNE przy realizacji OPERACJI „MÓJ RYNEK W BYCZYNIE”

współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zadanie obejmuje pełnienie nadzoru archeologicznego i ewentualne przeprowadzenie ratunkowych badań archeologicznych przy realizacji robót budowlanych operacji, które zawierają m.in. remont i przebudowę nawierzchni placu rynku w Byczynie oraz parkingu pomiędzy ulicą Wolności a ul. Okrężną; budowę targowiska na rynku w Byczynie; wykonanie fontanny miejskiej; budowę przyłączy i wymianę sieci wodociągowej, bezwykopową renowację sieci deszczowej i czyszczenie sieci kanalizacyjnej na potrzeby targowiska, fontanny miejskiej oraz budynków w Rynku; wykonaniem przyłączy elektrycznych na potrzeby targowiska na Rynku w Byczynie.

Planowany termin zakończenia nadzorowanych robót budowlanych operacji:  31 grudnia 2014 r., rozliczenie inwestycji styczeń – luty 2015 r.

W załączeniu przesyłamy szczegółowe dokumenty dla wyceny oferty:

Zał. 1. Oferta – do wypełnienia.

Zał. 2. Projekt umowy dla wykonania usługi.

Zał. 3. Oświadczenie – do wypełnienia

Zał. 4a. Opis zamówienia dla operacji.

Zał. 4b. Wyciąg z dokumentacji technicznej zadania.

Ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem „NADZÓR ARCHEOLOGICZNY DLA OPERACJI
„MÓJ RYNEK W BYCZYNIE” .”

Do złożonej oferty należy załączyć wypełnione oświadczenie (wg. zał. 3) oraz kopie uprawnień lub dyplomów potwierdzających uprawnienia do wykonania usługi nadzoru wg. opisu zamówienia dla operacji, a także poświadczenia odnoszące się do wykazanych należycie wykonanych usług.

Kryterium oceny ofert to: najniższa cena (wyliczona wg. szczegółowych zapisów w zał. 4a.)

Oczekujemy na przesłanie pocztą tradycyjną lub elektroniczną lub dostarczenie osobiście
do sekretariatu, wypełnionego druku oferty i załączników w terminie do 15 lipca 2014 r.
do godz. 15:30 (decyduje data dostarczenia wypełnionego formularza oferty) na adres:

 

Gmina Byczyna, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna lub adres email: wp@byczyna.pl

W tytule emaila z ofertą lub na kopercie z ofertą (w przypadku złożenia przez pocztę lub osobiście) wpisać „NADZÓR ARCHEOLOGICZNY operacji MÓJ RYNEK W BYCZYNIE”

Powyższe zapytanie ofertowe jest również udostępnione na stronie internetowej gminy Byczyna pod adresem: www.bip.byczyna.pl w zakładce menu: zapytania ofertowe
– nadzór archeologiczny „Mój rynek w Byczynie”.

 

Z poważaniem

Burmistrz Byczyny

/-/ Ryszard Grüner

- DOCzal_1 OFERTA.doc (97,00KB)

- PDFzal_2 PROJEKT UMOWY.pdf (129,67KB)

- DOCzal_3 OŚWIADCZENIE.doc (98,50KB)

- PDFzal_4a OPIS DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO.pdf (123,58KB)

- RARzal_4b WYCIĄG DOKUMENTACJA TECHNICZNA.rar (25,42MB)