Logo Byczyny

KARTY USŁUG

REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

 

01.

 

Karta Usługi

Druk

02.

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY PONAD 2 MIESIĄCE OBYWATELI POLSKICH

Karta Usługi

Druk

03.

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY OBYWATELI POLSKICH DO 2 MIESIĘCY

Karta Usługi

Druk

04.

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY CUDZOZIEMCÓW

Karta Usługi

Druk

05.

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY OBYWATELI POLSKICH

Karta Usługi

Druk

06.

WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO

Karta Usługi

Druk

07.

WYMELDOWANIE Z POBYTU CZASOWEGO PONAD 2 MIESIĄCE

Karta Usługi

Druk

08.

POŚWIADCZENIA ZAMELDOWANIA - WYMELDOWANIA

Karta Usługi

Druk

09.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH ZE ZBIORU MELDUNKOWEGO I ZBIORU PESEL

Karta Usługi

Druk

10.

WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO W PRZYPADKU ZMIANY DANYCH, ZNISZCZENIA, UTRATY LUB UPŁYWU TERMINU WAŻNOŚCI

Karta Usługi

Druk

11.

PIERWSZY DOWÓD OSOBISTY DLA OSOBY, KTÓRA NIE UKOŃCZYŁA 18 LAT

Karta Usługi

Druk

12.

PIERWSZY DOWÓD OSOBISTY DLA OSOBY, KTÓRA UKOŃCZYŁA 18 LAT

Karta Usługi

Druk

 

 

 

 

01.

 

Karta Usługi

Druk

02.

 

Karta Usługi 

Druk

03.

 

Karta Usługi 

Druk

04.

 

Karta Usługi 

Druk

05.

 

Karta Usługi 

Druk

06.

 

Karta Usługi

Druk

07.

 

Karta Usługi

Druk

 

 

 REFERAT FINANSOWO - KSIĘGOWY I PODATKOWY

 

01.

 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - OSOBY FIZYCZNE I OSOBY PRAWNE

Karta Usługi

Druk

02.

ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI, ROZŁOŻENIA NA RATY PODATKÓW OD OSÓB FIZYCZNYCH

Karta Usługi

Druk

03.

ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI, ROZŁOŻENIA NA RATY PODATKÓW OD OSÓB PRAWNYCH

Karta Usługi

Druk

04.

 UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ I PROLONGATY Z TYTUŁU PODATKÓW DLA OSÓB FIZYCZNYCH

 Karta Usługi

Druk

05.

 UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ I PROLONGATY Z TYTUŁU PODATKÓW DLA OSÓB PRAWNYCH

Karta Usługi

Druk

06.

PODWYŻSZENIE WARTOŚCI URZĘDOWEGO BLANKIETU WEKSLA

Karta Usługi

Druk

07.

PODATEK OD POSIADANIA PSÓW 

 Karta Usługi

Druk

 

01.

PODATEK LEŚNY OD OSÓB FIZYCZNYCH

Karta Usługi

Druk

02.

PODATEK LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH

Karta Usługi

Druk

03.

ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH

Karta Usługi

Druk

04.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH

Karta Usługi

Druk

05.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH

Karta Usługi

Druk

06.

PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH

Karta Usługi

Druk

07.

PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH

Karta Usługi

Druk

08.

ULGA W PODATKU ROLNYM Z TYTUŁU KUPNA GRUNTU

Karta Usługi

Druk

09.

ULGA INWESTYCYJNA

Karta Usługi

Druk

10.

ULGA WOJSKOWY

Karta Usługi

Druk

 

 REFERAT BUDOWNICTWA, GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I ROLNICTWA

 

 

01.

WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Karta Usługi

Druk

02.

WYDAWANIE ZAŚWIADCZENIA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Karta Usługi

Druk

03.

ZMIANA WE WPISIE DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Karta Usługi

Druk

04.

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ I PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Karta Usługi

Druk

05.

WYDAWANIE JEDNORAZOWYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Karta Usługi

Druk

06.

WYDAWANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO DOKONANIE OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Karta Usługi

Druk

07.

WYKREŚLENIE WPISU Z EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Karta Usługi

Druk

 

 

 URZĄD STANU CYWILNEGO

 

01.

WYDAWANIE ODPISÓW KSIĄG STANU CYWILNEGO

Karta Usługi

Druk

02.

REJESTRACJA ZGONÓW

Karta Usługi

Druk

03.

SPROSTAWANIE OCZYWISTEGO BŁĘDU PISARSKIEGO

Karta Usługi

Druk

04.

ZMIANA IMION LUB NAZWISK

Karta Usługi

Druk

05.

USTALENIE I ODTWORZENIE AKT STANU CYWILNEGO

Karta Usługi

Druk

06.

UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO

Karta Usługi

Druk

07.

WPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO DO POLSKIEJ KSIĘGI - TRANSKRYPCJA

Karta Usługi

Druk

08.

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM USC

Karta Usługi

Druk

09.

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ŚLUB KONKORDATOWY

Karta Usługi

Druk

10.

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZEZ OBYWATELA POLSKIEGO ZA GRANICĄ

Karta Usługi

Druk

11.

ZEZWOLENIE NA SKRÓCENIE TERMINU OCZEKIWANIA NA ŚLUB

Karta Usługi

Druk

01.

ZGŁOSZENIE URZODZENIA DZIECKA

Karta Usługi

Druk

02.

ODPISY SKRÓCONE Z AKT STANU CYWILNEGO NA DRUKACH WIELOJĘZYCZNYCH

Karta Usługi

Druk

03.

WPISANIE ORZECZENIA SĄDU ZAGRANICZNEGO (ROZWODU) DO AKT S.C.

Karta Usługi

Druk

04.

POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA

Karta Usługi

Druk