Logo Byczyny

Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Byczyna

INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY BYCZYNA W 2014 ROKU

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt.9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.) informuje się  o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Byczyna zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA

Nazwa i adres instalacji lub podmiotu, do której/którego zostały przekazane odpady komunalne

Kod odpadów

Rodzaj odpadów

 
 

 

EKO-REGION Sp. z o.o.

ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów;
Zakład Gospodarowania Odpadami w Gotartowie;

Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów,

46-200 Gotartów, gm. Kluczbork

 

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne