Logo Byczyny

Sesja Rady Miejskiej w Byczynie 25.09.2014 r.

W dniu 25.09.2014 r. (czwartek), o godz. 14 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie odbędzie się LIV sesja Rady Miejskiej w Byczynie VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Przyjęcie protokołów z LIII sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Prezentacja multimedialna działalności BIGS-u.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2014 2025,

d) zmian w budżecie gminy na 2014 rok,

e) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej,

f) zmiany uchwały Nr XLIX/411/14 z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Byczyna zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Byczyna przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2014,

g) wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości,

h) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości,

i) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Byczyna, Biskupice i Paruszowice,

j)  zmiany uchwały,

k) zmiany uchwały,

l) stanowienia o kierunku działania Burmistrza Byczyny w procedurze uchwalania budżetu gminy na rok 2015,

m) zmiany uchwały.

8. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.

9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Komunikaty.

12. Zakończenie sesji.

 

            Przewodniczący

            Rady Miejskiej

               w Byczynie

           Grzegorz Kapica