Logo Byczyny

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Byczyna, Biskupice i Paruszowice

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Byczyna, Biskupice i Paruszowice

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.) oraz art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Byczynie  Uchwały Nr LIV/446/14 z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Byczyna, Biskupice i Paruszowice” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dokładne granice obszaru objętego planem, pokazano na załączniku graficznym do uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski do planu należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Byczynie, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna, w terminie do dnia 10 listopada 2014 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (załącznik graficzny-mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki).

Załącznik graficzny, obejmujący granice sporządzenia wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dostępny jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Byczynie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Byczynie: http://www.byczyna.pl oraz http://bip.byczyna.pl  

                                            Burmistrz  Byczyny

                                           /-/ Ryszard Grüner