Logo Byczyny

Sesja Rady Miejskiej w Byczynie 23.10.2014 r.

W dniu 23.10.2014 r. (czwartek) o godz. 12 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie odbędzie się LV sesja Rady Miejskiej w Byczynie VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Przyjęcie protokołów z LIV sesji.         

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Prezentacja dot. działalności Spółdzielni Socjalnej Gród.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Byczyna z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok”,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2014-2025,

c) zmian w budżecie gminy na 2014 rok,

d) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,

e) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

f) wprowadzenia opłaty prolongacyjnej,

8. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Byczyny.

9. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski i zapytania

11. Komunikaty.

12. Zakończenie sesji.

 

      Przewodniczący

      Rady Miejskiej

      w Byczynie

      Grzegorz Kapica