Logo Byczyny

Informacja w sprawie planów i procedur budowy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Byczyna

INFORMACJA

w sprawie planów i procedur budowy elektrowni wiatrowych

na terenie gminy Byczyna

Informujemy, że działania Burmistrza Byczyny i Urzędu Miejskiego w Byczynie, które są prowadzone obecnie w odniesieniu do budowy elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Byczyna odbywają się wyłącznie na wniosek podmiotów (właścicieli gruntów, na terenie których miałyby stanąć elektrownie wiatrowe oraz firm budujących takie elektrownie) zainteresowanych utworzeniem na terenie gminy elektrowni wiatrowych.

Obecnie trwa procedura związana z podjęciem przez Radę Miejską w Byczynie uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego umożliwiających rozpoczęcie planowania usytuowania elektrowni wiatrowych.

Procedura związana z uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wymaga ogłoszeń w prasie miejscowej i wywieszenia obwieszczeń o podjęciu uchwał o przystąpieniu do sporządzenia planu, w tym określenia terminu składania wniosków do planu oraz zawiadomienia o podjęciu uchwał właściwych instytucji i organów w celu uzgodnienia i zaopiniowania planów zagospodarowania przestrzennego.

W związku z tym jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, osoby fizyczne i prawne mają możliwość składania uwag do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uwagi takie może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w planie.

Następnie Burmistrz rozpatruje wnioski do planu, wprowadza do planu zmiany w wyniku rozpatrzenia wniosków i uwag i przedkłada Radzie Miejskiej projekt uchwały wraz z listą nieuwzględnionych uwag.    

Uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego nie jest dokumentem pozwalającym na budowę elektrowni wiatrowych, a jedynie umożliwia rozpoczęcie procedury uzyskania pozwolenia budowlanego dla tego typu inwestycji.

Jeżeli Rada Miejska stwierdzi konieczność dokonania zmian w planie całą procedurę się ponawia w zakresie niezbędnym do dokonania tych zmian. Uchwałę w spawie MPZP Rada przedstawia Wojewodzie Opolskiemu.

Ponadto informujemy, że Burmistrz Byczyny nie złożył wniosku o usytuowanie elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Byczyna. Nie podpisał także żadnej umowy z firmami budującymi elektrownie wiatrowe. Nie podpisał umowy o usytuowanie takiej elektrowni na gruntach będących własnością Gminy.