Logo Byczyny

Budowa ośrodka sportowo – rekreacyjnego w gminie Byczyna we wsi Proślice

Projekt: Budowa ośrodka sportowo – rekreacyjnego
w gminie Byczyna we wsi Proślice

Nr projektu: R.U.DOW.0812-51-198/11

Umowa o dofinansowanie projektu: zawarta w dniu 29 września 2011 r. w Opolu.

Nr umowy o dofinansowanie: 00048-6922-UM0800079/10

Koszt projektu: 681 174,60 zł

Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: 415.350,00 zł

Realizacja projektu: 2012 - 2013 r.

Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Szacunkowa wartość projektu to 681.174,60 zł.

Celem inwestycji zagospodarowanie przestrzeni publicznej przez budowę boisk, parkingu oraz remontu szatni piłkarskiej co spowoduje wzrost atrakcyjności miejscowości jak i przyczyni się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie rekreacji, sportu i integracji.

Wniosek przygotował Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Byczynie i jest koordynatorem realizacji zadania.

Inwestycja jest realizowana z udziałem środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 w ramach działania 313, 322, 323. Odnowa i rozwój wsi. Pozyskane dofinansowanie 415.350 zł. Zadanie będzie realizowane od 2010 do 2013. Obecnie trwa przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla robót budowlanych przewidzianych w projekcie.

W wyniku realizacji zadania powstanie boisko wielofunkcyjne, kort tenisowy, wykonane zostanie ogrodzenie kompleksu oraz parking, przeprowadzony zostanie remont szatni.

W ostatnim okresie sprawozdawczym:

- podpisano umowę z Zarządem Województwa Opolskiego

- wyłoniono inspektora nadzoru.

Obecnie dla inwestycji planowane jest:

- wyłonienie wykonawcy robót budowlanych dla projektu w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

- rozpoczęcie prac budowlanych.