Logo Byczyny

Dzieci z marzeniami – wsparcie PP w Byczynie poprzez organizację dodatkowych zajęć dla dzieci

Dzieci z marzeniami – wsparcie PP w Byczynie
poprzez organizację dodatkowych zajęć dla dzieci

 

Nr projektu: POKL.09.01.01-16-015/11

Umowa o dofinansowanie projektu: zawarta w dniu 10 stycznia 2012 r. w Opolu.

Nr umowy o dofinansowanie: POKL.09.01.01-16-015/11-00

Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 i budżetu państwa: 50.000,00 zł. Realizacja projektu: 2012 r.

 

Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Szacunkowa wartość projektu to 50.000 zł. Projekt został dofinansowany w 100%.

Celem głównym projektu jest tworzenie warunków przyczyniających się do zwiększenia liczby dzieci uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym i wyrównujących szanse edukacyjne 75 dzieci (42 chłopców i 33 dziewczynki) uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Byczynie w roku szkolnym 2011/2012. Celami szczegółowymi przedmiotowego projektu są:

-        rozwijanie zainteresowań plastycznych, muzycznych i teatralnych wśród 60 dzieci (26 dziewczynek, 34 chłopców) uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Byczynie poprzez organizowanie dodatkowych zajęć plastycznych, muzycznych i teatralnych oraz wyjazdów edukacyjnych w roku szkolnym 2011/2012;

-      wsparcie psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczne 15 dzieci (7 dziewczynek, 8 chłopców) Publicznego Przedszkola w Byczynie w roku szkolnym 2011/2012 poprzez organizowanie specjalistycznej opieki pedagogiczno-psychologiczno-logopedycznej;

-      zaprezentowanie przez 75 dzieci (33 dziewczynek, 42 chłopców) Publicznego Przedszkola w Byczynie umiejętności nabytych podczas uczestnictwa w projekcie.

Na zadania projektowe składają się organizacja dodatkowych zajęć teatralnych; zajęć muzycznych; zajęć plastycznych; organizacja specjalistycznej opieki pedagogiczno – psychologiczno – logopedycznej oraz organizacja festiwalu sztuki. Projekt zakończył się w lipcu 2012 r.