Logo Byczyny

Nowe szanse – edukacja w szkołach podstawowych gminy Byczyna

 

Projekt „Nowe szanse – edukacja w szkołach podstawowych Gminy Byczyna” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

INFORMACJA O PROJEKCIE POKL.09.01.02-16-083/11-00
PT. „NOWE SZANSE – EDUKACJA W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GMINY BYCZYNA”
ZŁOŻONYM PRZEZ GMINĘ BYCZYNA W KONKURSIE
NR 2-S/POKL/9.1.2/2011 W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI,

PODDZIAŁANIE 9.1.2 

Nazwa działania: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Tytuł projektu: „Nowe szanse – edukacja w szkołach podstawowych Gminy Byczyna”

Obszar realizacji projektu: Gmina Byczyna

Nazwa beneficjenta: Gmina Byczyna

Osoba działająca w imieniu beneficjenta: Ryszard Grüner

Koordynator projektu: Marcin Juszczyk

Cel główny projektu: Tworzenie warunków i nowych możliwości wsparcia rozwoju indywidualnych potrzeb edukacyjnych dla 90 uczniów/uczennic klas I-III Szkół Podstawowych w Gminie Byczyna roku szkolnym 2011/2012, 2012/2013.

Cele szczegółowe projektu:

  1. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze specjalnymi trudnościami w nauce oraz poprawa wyników w nauce poprzez organizację dodatkowych zajęć wyrównawczych wśród 74 uczniów PSP Byczyna, Biskupice, Roszkowice w latach 2011/2012, 2012/2013.
  2. Rozwijanie zainteresowań uczniów szczególnie uzdolnionych i rozwój młodych talentów poprzez organizację dodatkowych zajęć humanistycznych, matematycznych, przyrodniczych, tańca śpiewu, plastycznych wśród 78 uczniów/uczennic w PSP Byczyna, Biskupice, Roszkowice w latach 2011/2012, 2012/2013.
  3. Niwelowanie poprzez organizację dodatkowych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz gimnastyki korekcyjnej wad postawy oraz zaburzeń funkcji poznawczych wśród 60 uczniów/uczennic PSP Byczyna, Biskupice, Roszkowice w latach 2011/2012, 2012/2013.
  4. Stworzenie warunków umożliwiających i wspomagających indywidualną pracę z uczniem poprzez doposażenie w niezbędne, dopasowane do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć pomoce dydaktyczne PSP Byczyna, Biskupice i Roszkowice.

W ramach projektu prowadzone będą następujące rodzaje zajęć w:

- zajęcia dla dzieci ze specjalistycznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

- zajęcia w ramach kółka przyrodniczo-ekologicznego

- zajęcia taneczne

- zajęcia śpiewu

- zajęcia plastyczne

Zajęcia objęte programem będą prowadzone dla 90 uczniów/uczennic klas I-III 3 Szkół Podstawowych (PSP Byczyna, Biskupice, Roszkowice).

Dostęp do każdego typu zajęć odbywać się będzie przy zachowaniu zasady równości szans dla dziewcząt oraz chłopców.

Rezultaty projektu pozostaną monitorowane systematycznie podczas trwania projektu.